Till startsida

Stipendier och bidrag för forskarstuderande och andra medarbetare

 

 

På den här sidan finns information om stipendier och bidrag att söka för forskstuderande och andra medarbetare vid Göteborgs universitet.

 • Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

  Göteborgs universitet tilldelas medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för utdelande av resebidrag till forskare och forskarstuderande.

  OBS att bidraget inte utlyses under 2023.


  "Anslaget skall i första hand begagnas till stipendier för sådana resor, som bäst befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning"
  Bidraget ska främst beviljas till yngre forskare, varvid stiftelsen gärna ser, att de utdelade beloppen i varje särskilt fall täcker åtminstone en väsentlig del av reskostnaderna. (Till yngre forskare kan i detta sammanhang räknas dels sådana universitetslärare/- forskare, som bedriver forskning i eller vid sidan av universitetstjänst, vilken kan betraktas som rekryteringstjänst till senior befattning (t.ex. professur, universitetlektorstjänst och motsvarande) dels doktorander som arbetar på sin avhandling).
  Medel kan undantagsvis användas för att finansiera besök av utländska gästforskare.

  Bidragen utlyses av respektive fakultet. Kontaktpersoner är enligt nedan:

  Humanistiska fakulteten
  Kontaktperson: Ann Eliasson

  Naturvetenskapliga fakulteten
  Kontaktperson: Eva Lernborg

  Samhällsvetenskapliga fakulteten
  Kontaktperson: Karl Fredrik Ahlmark

  Utbildningsvetenskapliga fakulteten
  Kontaktperson: Alexander Widell

  Handelshögskolan
  Kontaktperson: Mikael Johansson

  Sahlgrenska Akademin
  Kontaktperson: Kristina Johansson

  Konstnärliga fakulteten
  Kontaktperson: Anna Frisk

  IT-fakulteten
  Kontaktperson: Jeanette Johansson

 • Adlerbertska stipendier

  Göteborgs universitet tilldelas årligen medel från de Adlerbertska stiftelserna för utdelning av stipendier till studerande. Forskarstuderande har möjlighet att få resestipendium till ett belopp på 20 000 kr. 

  Ansökningsperioden 2023 är mellan 28 augusti - 22 september

   

  Behörighet

  För att vara behörig till Adlerbertska stipendier ska du:

  • vara registrerad som forskarstuderande vid Göteborgs universitet och
  • vara aktivt studerande vid Göteborgs universitet under stipendieåret.
  • har du fått stipendiet max en gång förut (du kan högst få två stipendier under forskarnivå).
    

  Regler

  Adlerbertska stipendier för forskarstuderande vid Göteborgs universitet delar ut stipendier med prioritet för resa utomland inom studierna. Du har enbart möjlighet att få ett stipendium per ansökningsomgång.

  Resestipendium - ska innehålla uppgift om resmål, tidpunkt och syfte med resan, samt en kostnadsspecifikation. Resor till Göteborg och resor som är under 5 mil från Göteborg ingår inte.
  Ansökan om stipendium för resa kan omfatta högst två olika resor. Resan får inte påbörjas före 1 januari samma år som ansökan görs och ska genomföras senast 30 juni året efter stipendieåret (Stipendieår 1 juli - 30 juni).

  Läs mer om reglerna här.

  En utdelningsnämnd ansvarar för utdelning av stipendierna, Stipendienämnden vid Göteborgs universitet.

  Ansökan

  Som forskarstuderande kan du ansöka om resestipendium. Ansökan görs i universitetets ansökningssystem.
  Komplett ansökan ska bekräftas med BankID, alternativt skrivas ut, undertecknas och skickas in med post till: Stipendienämnden vid Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg.

  Ansök här!

  I ansökningssystemet finns det anvisningar i varje flik, du finner dem uppe i högra hörnet när du trycker på frågetecknet (?).

  Instruktion till ansökan

  Urval

  Inom respektive fakultet rangordnas de sökandes ansökningar efter fullgjord del av doktorsexamen (anges som andel av examen i procent, en licentiatexamen, 120 hp räknas som 50% och en doktorsexamen, 240 hp som 100%). Resor utomlands prioriteras framför resor inom Sverige. Vid lika placering avgör lotten.

  Redovisning

  Du ska redovisa de kostnader som täckts av stipendiet i ansökningssystemet. Redovisningen ska skickas in senast en månad efter hemkomsten eller utbetalningen.

  Redovisa här

  Omdisposition

  Om beviljat stipendium inte kan utnyttjas för den angivna resan, kan det omdisponeras till en annan för studierna relevant resa.  För att omdiponera markerar du i redovisningen att resan har ändrats sedan ansökningstillfället. Ett stipendium kan endast omdisponeras en gång. Om det finns medel kvar av stipendiet efter att resan/resorna genomförts kan du  disponera resterande medel för ytterligare resa/resor.

  Resterande medel

  Om det finns pengar kvar av stipendiet efter att resan/resorna gjorts kan du använda dem för en annan för studierna relevant resa. När du redovisar resan markera arr den har ändrats sedan ansökningstillfället.

  Återbetalning

  Ej utnyttjat stipendiebelopp ska återbetalas. Kontakta adlerbertska@gu.se så hjälper vi dig.

  Stiftelser

  Adlerbertska Stipendiestiftelsen
  Adlerbertska Studentbostadsstiftelsen
  Adlerbertska Premiestiftelsen
  Adlerbertska Elevbostadsstiftelsen

  Information om donator Axel Adler

  Frågor

  De vanligaste frågorna om Adlerbertska stipendierna finns besvarade här:

  FAQ (Frequently Asked Questions)

  För fler frågor om Adlerbertska stipendier, vänligen kontakta adlerbertska@gu.se

   

   

 • Adlerbertska hospitiestiftelsen - för gäststudenter

  Du som är gäststudent vid Göteborgs universitet har möjlighet att få ett stipendium från Adlerbertska Hospitiestiftelsen. Stipendiebeloppet varierar, senaste åren har beloppet varit 4000-5000 kr per stipendium.


  Ansökningsperioden 2023 är mellan 16 januari till 28 februari

  Behörighet

  För att vara behörig till Adlerbertska Hospitiestiftelsen

  • Ska du vara gäststudent vid Göteborgs universitet och ha för avsikt att återvända till ditt hemland efter studierna,
  • ska du vara registrerad vid Göteborgs universitet under stipendieåret,
  • omfattar studietiden minst tre månader,
  • får du inte svenskt studiestöd (CSN),
  • har du inget permanent uppehållstillstånd i Sverige
  • har du inte fått stipendiet förut.


  Ansökan

  Ansökan görs i universitetets ansökningssystem. Komplett ansökan ska bekräftas med BankID, alternativt undertecknas och skickas in med post till Stipendienämnden, Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg. Pappersansökan ska ha inkommit till Göteborgs universitet senast fem arbetsdagar efter sista ansökningsdag. För sent inkommen ansökan beaktas inte.

  Ansök här!

  Instruktioner till ansökan

  Beslut och utbetalning

  Beslut om tilldelning meddelas i mitten på april.
  Utbetalning till svenska bankkonton planeras till början av maj. Utbetalning till internationella konton planeras till mitten av maj.

  FAQ

  Här är svar på vanliga frågor.

   

  Donator

  Här kan du läsa mer om grundaren av de Adlerbertska stiftelserna, Axel Adler.

   

  Frågor

  Om du har frågor om stipendiet, kontakta adlerbertska@gu.se

 • Stiftelsen Evensonska stipendiefonden

  Stiftelsens Evensonska stipendiefonden delar ut stipendier till en eller flera studenter med anknytning till Värmland som studerar vid Göteborgs universitet.

  Behörighet

  För att vara behörig ska du studera vid Göteborgs universitet, ha anknytning till Värmland (exempelvis födelseort, bostadsort, utbildningsort) och vara under 30 år. Studenter från Glava församling har företräde. För att bli beviljad stipendiet ska du ha ett års studier i det ämne du söker för. Du ska dessutom uppfylla någon av de fyra kategorierna nedan:

  A) Student som avser att tjänstgöra inom Svenska kyrkan som präst, diakon eller kyrkomusiker

  B) Student som avser att bli gymnasie- eller grundskolelärare i europeiska moderna språk, med undantag av engelska, och med företräde till det tyska språket

  C) Forskarstuderande inom gastroenterologi, med företräde till studier kring Crohns sjukdom eller

  D) Forskarstuderande inom medicinska njursjukdomar

  Stipendiet kan erhållas maximalt tre gånger.

  Ansökan

  Ansökan görs i universitetets ansökningssystem inom ansökningsperioden. Sökande ska styrka anknytning till Värmland genom t ex personbevis eller avgångsbetyg. Studenter från Glava ska bifoga dokument som styrker härkomst för att få företräde. Sökande ska även motivera sin lämplighet och fallenhet för de studier som stipendium söks för. Den som har fått ett antagningsbesked från Svenska kyrkan ska även bifoga det. Komplett ansökan bekräftas med BankID.

  Nästa utlysning sker 15 november till och med 15 december 2023.

  Ansök här!

  Beslut

  Fakultetsstyrelse inom respektive utbildningsområde tar beslut om utdelning. Beslutet kan inte överklagas.

  Frågor

  Vid frågor om Stiftelsen Evensonska stipendiefonden, kontakta stipendier@gu.se

 • Stiftelsen Bergliot Kihlberg Andersons stipendiefond

  Stiftelsen Bergliot Kihlberg Andersons stipendiefond utlyser varje år stipendier på 15 000 kronor till studenter på grund- och avancerad nivå och forskarstuderande vid Göteborgs universitet. 

  -------------------------------------------------------------

  Nästa ansökan öppnar 22 augusti 2023.


  Behörighet

  För att vara behörig till stipendiet ska du:

  • studera inom forskarutbildning vid Göteborgs universitet och
  • härstamma från Lysekil och har genomgått gymnasiet där.

  Ansökan

  Du kan ansöka om och bli tilldelad stipendium högst två gånger.

  Din ansökan ska innehålla följande information:

  • Motivering till varför du ska tilldelas stipendiet.
  • Personbevis där födelseort framgår eller handling som styrker att någon i sökandens nära släktkrets ("på mödernet eller fädernet i rätt nedstigande led i någon generation") varit skriven i Lysekil,
  • Kopia av avgångsbetyg från gymnasieskola i Lysekil  

                                                                               

  Ansökan görs i universitetets ansökningssystem. Ansökan ska bekräftas med BankID.

  Sista ansökningsdag är 19 september 2023.

  Ansök här!

  Frågor

  Om du har frågor om Stiftelsen Bergliot Kihlberg Anderson, kontakta stipendier@gu.se
   

 • Donationsnämndens stipendier

  Du som är forskarstuderande vid en institution som räknas till ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet kan söka Donationsnämndens studiestipendium. Du har då möjlighet att få stipendium på 15 000 kr.


  Ansökan är stängd. Nästa ansökningsperiod öppnar

  8 januari 2024  - 1 mars 2024

  Vad räknas som filosofisk fakultet?

  • Institution vid Humanistiska fakulteten
  • Institution vid Naturvetenskapliga fakulteten
  • Institution vid Handelshögskolan
  • Psykologiska institutionen, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för globala studier vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.
  • För Utbildningsvetenskapliga fakulteten räknas studerande inom till exempel ämnet pedagogik (Lärarprogram ingår ej)

   

  Behörighet

  För att vara behörig till donationsnämndens stipendium ska du:

  • vid ansökningstillfället vara registrerad som forskarstuderande vid ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet,
  • vara aktivt studerande vid ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet det kalenderår stipendiet delas ut,
  • inte fått stipendiet som forskarstuderande förut.  Ansökan

  Ansökan görs i universitetets ansökningssystem. 

  Komplett ansökan ska bekräftas med BankID. 

  Ansök här!


  Urval

  Forskarstuderande rangordnas efter fullgjord del av hel doktorsexamen, anges som andel av examen i procent, en licentiatexamen, 120 hp räknas som 50% och en doktorsexamen, 240 hp som 100 %. Vid samma procentsats sker lottning.

  Inkomstgräns

  Det finns ingen inkomstgräns för forskarstuderande.

  Beslut

  Beslut tas av: Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd.

  Återrapportering

  Stipendiaten ska inte återrapportera kostnader.

  Återbetalning

  Stipendiaten ska meddela donationsnämnden om förändringar inträffar under stipendieåret som kan komma att påverka rätten till stipendiet. Om nämnden gör bedömning att stipendiaten inte längre har rätt till stipendiet ska det återbetalas.  

  Stiftelser som finansierar donationsnämndens stipendier för forskarstuderande

  Stiftelsen Gabriel Heymans stipendiefond
  Stiftelsen James Carnegies stipendiefond
  Stiftelsen Oscar Ekmans stipendiefond
  Stiftelsen Henrik E Ahrenbergs stipendie- och premiefond
  Christofer och Tora Myhres stipendiefond
   

  Frågor

  De vanligaste frågorna om Donationsnämndens stipendier finns besvarade här: Vanliga frågor

  Om du har ytterligare frågor, kan du kontakta stipendier@gu.se

 • Bidrag för lärares forskning och resor i vetenskapligt syfte

  Bidrag kan sökas av professorer och lektorer verksamma vid institution tillhörande ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet.

  Nästa ansökningsperiod är 14 januari --1 mars 2024.

  Bidraget delas ut för resor alternativt för projekt (till exempel för publiceringskostnader, korrekturläsning och kostnader för digitala konferenser). Bidraget bekostar inte indirekta kostnader (OH).

  Det är respektive fakultet som beslutar om vilka som får bidrag.

  Behörighet

  Behöriga att få bidrag är professorer och universitetslektorer med tillsvidareanställning vid institution tillhörande "filosofisk fakultet" inom något av följande områden:

  • Utbildningsvetenskapliga fakulteten
  • Naturvetenskapliga fakulteten
  • Handelshögskolan
  • Humanistiska fakulteten*
  • Följande institutioner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten: Psykologiska institutionen, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för globala studier

   

  *Vid institution som räknas till Humanistiska fakultetsområdet är även följande lärare med tidsbegränsade anställningar behöriga: universitetslektor, universitetsadjunkter, biträdande universitetslektor och forskarassistent. Detta under förutsättning att de har filosofie licentiatexamen eller filosofie doktorsexamen

  Särskilda kriterier för Samhällsvetenskapliga fakulteten

  Särskilda kriterier samhällsvetenskapliga fakulteten

  Ansökan

  Ansökan ska vara inskickad i universitetets ansökningssystem för stipendier. Eftersom  indirekta kostnaderna finansieras av institutionen ska ansökan vara godkänd av prefekt. Underskrivet intyg från prefekt bifogas i ansökningssystemet.

  Pga begränsade medel sammantaget så kan endast en ansökan per person beviljas och därför kan endast en ansökan lämnas i ansökningssystemet. Sökanden kan därför endast söka resa eller ett bidrag för projekt.

  Undantaget är Humanistiska fakulteten. Sökanden därifrån kan sända in flera ansökningar men då via mail till stipendier@gu.se. Anledningen är att Humanistiska fakulteten har en betydligt större andel donationsmedel i förvaltning.

  Sista ansökningsdag är 1 mars 2024. 

  Ansök här!

  Beslut

  Beslut tas av respektive fakultet.

  Återrapportering

  Beviljade medel ska användas innan 1 juni kommande år. En kortfattad redogörelse för hur bidraget har använts ska lämnas in via ansökningssystemet, senast en månad efter genomförandet.

  Medel som inte nyttjats inom ett år ska betalas tillbaka. Kontakta: stipendier@gu.se för vidare instruktioner.

  Stiftelser som finansierar bidraget

  • Stiftelsen Emily Wijks fond
  • Stiftelsen Göteborgs högskolas Linnéfond
  • Stiftelsen Gabriel Heymans donationsfond
  • Stiftelsen Erland Erikssons fond
  • Stiftelsen Herbert Molins donationsfond
  • Stiftelsen James Carnegies stipendiefond, understödsfonden
  • Stiftelsen Sven Petterssons fond för humanistisk vetenskap
  • Stiftelsen Torsten Petterssons fond för humanistisk vetenskap

   
  Frågor

  Vid frågor, kontakta stipendier@gu.se

 • Stiftelsen Henrik E Ahrenbergs studiefond

  Studiefonden omfattar stipendier till resor inom Norden för studerande på grund- och forskarnivå.

  Studiefonden ska bereda studenter och forskare vid Göteborgs Universitet tillfälle till studier, förutom Göteborg, andra nordiska högskolor, vid nordiskt arkiv, bibliotek, museum eller liknande institution.

  Ansökningsperioden är 21 augusti - 20 september 2023. 

  Stipendiebeloppet är max 15 000 kr per student.

  Behörighet
  Behörig att få bidrag är studeranden på grund, avancerad- och forskarnivå vid institution tillhörande ”filosofisk fakultet” och

  • är aktivt studerande vid ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet under det kalenderår som stipendiet delas ut. (Som aktivt studerande räknas den som bedriver studier på hel- eller halvfart, dvs kommer att ta sammanlagt 30 hp under kalenderåret),
  forskarstuderande
  • som vid ansökningstillfället är registrerad som forskarstuderande vid institution som ingår i ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet,
  • som är aktivt studerande vid ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet det kalenderår stipendiet delas ut.

  Forskarstuderande rangordnas efter fullgjord del av hel doktorsexamen (anges som andel av examen i procent, en licentiatexamen, 120 hp räknas som 50% och en doktorsexamen, 240 hp som 100 %. Vid samma procentsats sker lottning.

  Ansökan
  Ansökan görs i universitetets ansökningssystem. Komplett ansökan bekräftas med BankID. Sista dag för att ansöka är 20 september 2023.

  Ansök här!

  Beslut
  Donationsnämnden fattar beslut om tilldelning. Beslutet kan inte överklagas.

  Återrapportering för forskarstuderande
  Beviljade medel ska användas inom ett år från att beslut fattats i Donationsnämnden. En kortfattad redogörelse för hur bidraget har använts ska lämnas in via ansökningssystemet, senast en månad efter resans genomförande. Medel som inte nyttjats inom ett år ska betalas tillbaka.


  Frågor

  Vänligen kontakta stipendier@gu.se
   

 • Adlerbertska forskningsstiftelsen

  Göteborgs universitet tilldelas årligen medel från Adlerbertska forskningsstiftelsen för utdelning av forsknings- och resebidrag till forskare vid universitet (utom vid Handelshögskolan som har en egen tilldelning). Årets utlysningstext, med bedömningskriterier, finns här:

  Utlysning Adlerbertska forskningsstiftelsen

  Årets utlysning stänger den 25 maj 2023.

  Behörighet

  Stiftelsen anger att envar som bedriver vetenskaplig forskning och konstnärlig verksamhet vid Göteborgs universitet utom vid Handelshögskolan, som har ett eget anslag från stiftelsen, kan söka medel ur Adlerbertska forskningsstiftelsen.

  Medlen får inte användas till lönekostnader.

  Ansökan

  Som forskare vid universitetet (utom Handelshögskolan) kan du ansöka om antingen ett forskningsbidrag eller ett resebidrag. Ansökan görs i universitetets ansökningssystem. Komplett ansökan ska bekräftas med BankID, alternativt skrivas ut, undertecknas, scannas och skickas till adlerbertska.forskningsstiftelsen@gu.se.

  Till ansökan ska biläggas ett prefektintyg, mall för intyget finns här: Prefektintyg

  Ansök här!

  Urval

  Berörda fakulteter utser en till två ledamöter till den bedömargrupp som under Prorektors ledning bedömer och rangordnar inkomna ansökningar. Bedömningskriterier finns i utlysningen (se pdf ovan).

  Beslut

  Rektor beslutar om förslag till fördelning av tillgängliga medel utifrån sakkunniga bedömares rekommendationer, som presenteras för stiftelsen. Fördelningen beslutas slutligt av Adlerbertska Forskningsstiftelsen.

  Redovisning

  Bidrag som delas ut under 2023 ska rapporteras till universitetet, per e-post till adlerbertska.forskningsstiftelsen@gu.se senast den 31 december 2024. Detta görs genom en kortfattad beskrivning om vad medlen använts till, och vilka resultat som uppnåtts.

  Återbetalning

  Utdelade ej utnyttjade belopp ska återbetalas. Kontakta adlerbertska.forskningsstiftelsen@gu.se.

  Frågor

  Vid frågor, vänligen kontakta adlerbertska.forskningsstiftelsen@gu.se

  Stiftelsen

  Mer information om Adlerbertska forskningsstiftelse finns här: Till Adlerbertska stiftelsen

 • Fakultetsspecifika stipendier och bidrag

  Det finns stipendier och bidrag som vänder sig till forskare och medarbetare vid en viss fakultet. Nedan finns mer information.

 • Handelshögskolan

  Just nu finns ingen information om stipendier och bidrag för forskare och anställda vid Handelshögskolan.

 • Humanistiska fakulteten

  Stiftelsen Karl Langenskiölds minnesfond

  Resestipendier på belopp upp till 15 000 kr delas ut till forskarstuderande vid Humanistiska fakulteten. Resan kan avse deltagande i konferens, doktorandkurs, resa till sommarskola, fältstudier eller motsvarande, till exempel materialinsamling. Stipendier kan även sökas för avgifter vid deltagande i digitala konferenser eller kurser.

  Resan får inte ha påbörjats före ansökningstidens utgång och ska göras inom ett år från beslutsdatum.

  Ansökningsperiod: 1 september - 25 september 2023.

  Ansök här

  Behörighet

  För att vara behörig ska du:

  • vid ansökningstillfället vara registrerad som forskarstuderande vid Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet.
  • vara aktivt studerande vid Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet det kalenderår stipendiet delas ut.

  Rangordning

  • De sökande kommer att rangordnas efter fullgjord del av hel doktorsexamen (anges som andel av examen i procent, en licentiatexamen, 120 hp räknas som 50% och en doktorsexamen, 240 hp som 100 %. Vid samma procentsats sker lottning.)
  • De som inte har fått stipendiet tidigare prioriteras framför de som fått tidigare.
  • De utdelade beloppen ska i varje enskilt fall täcka en väsentlig del av sökt belopp. 

  Ansökan

  Ansökan ska göras i universitetets ansökningssystem och ska innehålla uppgift om ändamål, sökt belopp och fullgjord del av hel doktorsexamen i procent. I samband med ansökan bifogas intyg som ansvarig handledare har godkänt och undertecknat. Ansökan skickas in i systemet och verifieras med hjälp av bankid. 

  Beslut

  Beslut tas av fakultetsstyrelsen vid Humanistiska fakulteten. Beslut om tilldelning av stipendium kan inte överklagas.

  Utbetalning av stipendiet

  Stipendiet betalas ut till mottagarens bankkonto. Stipendiet är personligt och får inte betalas ut till Göteborgs universitet.

  Omdisposition

  Om ett beviljat stipendium inte kan användas för den angivna resan/konferensen/kursen kan det omdisponeras till en annan resa/konferens/kurs som godkänts av handledaren. I samband med redovisning anges att den har ändrats sedan ansökningstillfället.

  Återrapportering av tilldelat stipendium

  Stipendiaten ska redovisa de kostnader som täckts av stipendiet inom en månad efter genomförd konferens/kurs. Rapportering görs via universitetets ansökningssystem.  

  Återbetalning av stipendium

  Ej utnyttjat stipendiebelopp ska återbetalas. Återbetalningen sker till stiftelseverksamheten på Göteborgs universitet. För information om hur återbetalning ska ske, kontakta stipendier@gu.se.

  Frågor

  Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta stipendier@gu.se
   

  ---------------------------------------------------------------------

   

  Stiftelsen Gustaf Sterns fond

  Nu finns stipendier att ansöka om från Stiftelsen Gustaf Sterns fond. Fonden delar ut 70 000 kronor till forskarstuderande som bedriver studier för examen i engelska språket. 

  Ansökningsperiod: 1 februari - 28 februari 2024.

  Behörighet

  För att vara behörig ska du vid ansökningstillfället vara:

  • registrerad som forskarstuderande i engelska mot doktorsexamen eller mot licentiatexamen och
  • registrerad student och aktivt studerande vid Humanistiska fakulteten, Institutionen för Språk och litteraturer, vid Göteborgs universitet det kalenderår som stipendiet delas ut.

  Rangordning

  • Forskarstuderande rangordnas efter fullgjord del av hel doktorsexamen (anges som andel av examen i procent, en licentiatexamen, 120 hp räknas som 50% och en doktorsexamen, 240 hp som 100 %.) Sökande doktorander ska i sin ansökan ange hur många procent av forskarutbildningen som enligt senaste progressionsuppföljningen bedömdes som avklarade (50% resp. 80%), samt om slutseminarium har ägt rum eller ej.
  • Forskarstuderande rangordnas före studenter på masterprogram.
  • Studerande som får stipendiet för första gången prioriteras framför de som fått stipendiet tidigare.

   

  Ansökan

  Skickas in i universitetets ansökningssystem och verifieras med BankID. I ansökan uppges fullgjord del av hel doktors- eller licentiatexamen i procent. Resultatintyg från Ladok ska bifogas ansökan.

  Ansökan ska vara godkänd av handledaren, intyg bifogas ansökan som bilaga.

  Sista dag för ansökan är 28 februari 2024.

  Ansök här!

  Beslut

  Beslut om tilldelning av stipendium tas av prefekt vid Institutionen för språk och litteratur och kan inte överklagas.

  Utbetalning av stipendiet

  Stipendiet betalas ut till mottagarens bankkonto. Stipendiet är personligt.

  Frågor
  Vänligen kontakta stipendier@gu.se

   

 • IT-fakulteten

  Just nu finns ingen information om stipendier och bidrag för forskare och anställda vid IT-fakulteten.

 • Konstnärliga fakulteten
 • Naturvetenskapliga fakulteten

  Sven Lindqvist forskningsstiftelse

  Vid Geovetarcentrum finns Sven Lindqvist forskningsstiftelse för doktorandstudier. Stiftelsen har som ändamål att främja forskarutbildning i ämnena bergrundsgeologi, jordartsgeologi,
  klimatologi, marin geologi, morfologi och oceanografi. Stiftelsen gör en utlysning, en gång under hösten till doktoranderna på institutionen.

  -------------------------------------------------------------

  Stiftelsen Per Adolf Larssons stipendiefond


  Stipendiet kan sökas av studerande i botanik vid Göteborgs universitet.

  Ändamålet främjas genom utdelning av resestipendier till doktorander inom ämnet botanik vid Institutionen för biologi och miljövetenskap. Resan kan avse deltagande i konferens, doktorandkurs, fältstudier eller motsvarande. Stipendiet kan även användas till avgifter för deltagande i digitala konferenser och kurser.

  Stipendiet utlyses en gång per år och sammanlagt är 200 000 kr tillgängligt för utdelning. Observera att stipendiet inte får utgöra ersättning för lön.

  Ansökningsperiod 19 september --19 oktober 2023. 

  Behörighet

  För att vara behörig ska du vid ansökningstillfället vara registrerad som doktorand vid Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet med inriktning inom botanik.

  Rangordning

  • Sökande som inte fått stipendiet tidigare prioriteras framför de sökanden som fått tidigare
  • De utdelade beloppen ska i varje enskilt fall täcka en väsentlig del av sökt belopp.

  Ansökan

  Ansökan ska innehålla uppgift om ändamål för ansökan och vara godkänd av handledaren. Handledarens godkännande skickas med som bilaga till ansökan.

  Ansökan görs i universitetets ansökningssystem. Komplett ansökan ska bekräftas med BankID. Ofullständig ansökan beaktas ej.

  Ansök här!

  Beslut

  Beslut tas av prefekt och proprefekt vid Institutionen för biologi och miljövetenskap. Beslut om tilldelning av stipendium kan inte överklagas.

  Utbetalning av stipendiet

  Stipendiet betalas ut till mottagarens bankkonto. Stipendiet är personligt och får inte betalas ut till Göteborgs universitet.

  Omdisposition

  Om ett beviljat stipendium inte kan användas för det angivna ändamålet kan det omdisponeras till en annan resa som godkänts av handledaren. I samband med återrapportering av resan anges att den har ändrats sedan ansökningstillfället.

  Återrapportering av tilldelat stipendium för resa

  Stipendiaten ska redovisa de kostnader som täckts av stipendiet inom tre månader efter genomförd resa. Återrapportering görs i ansökningssystemet och via e-post till administrativ chef vid institutionen.

  Återbetalning av stipendium

  Ej utnyttjat stipendiebelopp ska återbetalas. Återbetalningen sker till stiftelseverksamheten på Göteborgs universitet. För information om hur återbetalning ska ske, kontakta stipendier@gu.se

  Frågor

  Om du har frågor, vänligen kontakta stipendier@gu.se
   

 • Sahlgrenska akademin

  Stipendier och bidrag att söka vid Sahlgrenska akademin publiceras här:

  Länk till Akademiliv

  Utlysningar av interna forskningsmedel publiceras här:

  Länk till Interna forskningsmedel vid Sahlgrenska

 • Samhällsvetenskapliga fakulteten

  Just nu finns ingen information om stipendier och bidrag för forskare och anställda vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

 • Utbildningsvetenskapliga fakulteten

  Utlysningar för personal vid utbildningsvetenskapliga fakulteten publiceras här:

  Meddelanden för personal vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

 • Forskningsstöd

  Är du forskare, lärare, institutionsadministratör eller chef? Behöver du hjälp med frågor som rör forskningsfinansiering, affärsjuridik, innovationer och nyttiggörande av forskning? Forsknings- och informationskontoret hjälper dig med dessa frågor.

    Forsknings- och innovationskontoret

  Bidrag för institutioner inom "Filosofisk fakultet"

  Det finns bidrag för institutioner att söka för att bjuda in gästprofessorer eller sprida forskning via allmänna föreläsningar. Bidraget kan tilldelas institutioner som räknas till "Filosofisk fakultet".

  Vad räknas som filosofisk fakultet?

  • Institution vid Humanistiska fakulteten
  • Institution vid Naturvetenskapliga fakulteten
  • Institution vid Handelshögskolan
  • Institution vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten
  • Psykologiska institutionen, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för globala studier vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

   

 • Bidrag ur stiftelser för gästföreläsare

  Bidrag för inbjudan av gästföreläsare kan delas ut till institution tillhörande "filosofisk fakultet" vid Göteborgs universitet. Medel delas ut för att bekosta föreläsningar, företrädesvis av vetenskaplig karaktär, av forskare som inte är knutna till Göteborgs universitet.


  Nästa ansökningsperiod: 17 januari -- 22 mars 2024.

  Ansökan

  Donationsnämnden går ut med inbjudan till institutionernas forskare och lärare vid berörda fakulteter att inkomma med ansökan om bidrag för föreläsningar av utomstående vetenskapsmän enligt ett rullande schema:

  2024/2025
  Naturvetenskapliga fakulteten
  Humanistiska fakulteten

  2025/2026
  Handelshögskolan
  Naturvetenskapliga fakulteten

  2026/2027                                                Utbildningsvetenskapliga fakulteten                                      Humanistiska fakulteten

  Ansökan görs i universitetets ansökningsystem för stipendier och bidrag. Ansökan är giltig när den har skickats in i systemet och bekräftats med mobilt BankID. Ansökan ska vara godkänd av prefekt.

  Ansök här

  Beslut

  Beslut tas av: Filosofiska fakulteternas gemensamma Donationsnämnd efter förslag från berörd fakultet.

  Sista dag för ansökan

  Tisdag 22 mars 2024.

  Återrapportering

  Återrapportering till donationsnämnden efter genomförd aktivitet ska göras av forskare/lärare senast en månad därefter i universitetets ansökningssystem.

  Stiftelser

  Bidragen delas ut från följande stiftelser:

  Stiftelsen S A Hedlunds föreläsningsfond
  Stiftelsen Otto Sylwan föreläsningsfond

  Frågor

  För frågor, kontakta stipendier@gu.se

 • Bidrag ur Stiftelsen Gustaf Adolf Bratts föreläsningsfond

  Bidrag ur Stiftelsen Gustaf Adolf Bratts föreläsningsfond kan delas ut till institution som tillhör "filosofisk fakultet" vid Göteborgs universitet. Medel delas ut för att bekosta föreläsningar som är riktade till allmänheten, arrangerade av Göteborgs universitet.


  Nästa ansökansperiod är 9 november 2023 -- 11 mars 2024 

  Ansökan

  Donationsnämnden bjuder in anställda vid institutioner inom filosofiska fakultetsområdet att inkomma med ansökningar om bidrag för enskild föreläsning, föreläsningsserier eller liknande aktivitet riktad mot allmänheten.

  Bidrag kan sökas för kostnader i samband med föreläsning arrangerad av Göteborgs universitet eller i samarbete med annan organisation. Föreläsare kan vara anställd vid Göteborgs universitet eller vara gästföreläsare. Ersättning för lön till anställd vid Göteborgs universitet beviljas inte.

  Bidrag från stiftelsen kan inte ersätta måltider mer än enklare förtäring/fika.

  Ansökan görs i universitetets ansökningssystem. Ansökan är giltig när den har skickats in i systemet och behöver inte skrivas under. Ansökan ska vara godkänd av prefekt.

  Sista dag för ansökan är 11 mars 2024.

  Ansök här!

  Beslut

  Beslut tas av Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd.

  Återrapportering

  Bidraget ska användas under det år som bidraget beviljas. En kortfattad redogörelse för hur bidraget har utnyttjats ska lämnas in av sökande institution i ansökningssystemet därefter. 

  Frågor

  Om du har frågor, kontakta stipendier@gu.se

 • Inbjudan av gästprofessorer

  Medel för inbjudan av gästprofessorer kan delas ut till institution som tillhör ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet.

  Inbjudan av en gästprofessor blir aktuellt först när avkastningen i någon av stiftelserna uppgår till minst samma belopp som årslönen till professor vid universitetet. Gästprofessorns förordnande ska omfatta ett år eller kortare tid, dock minst en termin.

  Ansökan

  När det är aktuellt med en inbjudan ges berörd fakultet möjlighet att inkomma med förslag på gästprofessor enligt ett rullande schema.

  För läsåret 2023/24 kommer inbjudan att gå till Humanistiska fakulteten.

  Därefter enligt följande:

  Handelshögskolan
  Naturvetenskapliga fakulteten
  Humanistiska fakulteten
  Samhällsvetenskapliga fakulteten
  Naturvetenskapliga fakulteten
  Humanistiska fakulteten
  Utbildningsvetenskapliga fakulteten
   

  Beslut

  Beslut tas av rektor efter tillstyrkan av Donationsnämnden.

  Återrapportering

  När gästprofessorn har avslutat sin anställning ska ansvarig institution skicka en kort redogörelse för hur medlen använts till stipendier@gu.se

  Stiftelser

  • Stiftelsen Ivar Waerns sterbhus donationsfond (Waernska professuren)
  • Stiftelsen Ingeborg och Knut J:son Marks fond vid Göteborgs universitet (Marks Professur No 2)
  • Stiftelsen Carl och Thecla Lambergs fond (Carl och Thecla Lambergs gästprofessur)

  Frågor

  Om du har frågor, kontakta stipendier@gu.se

 • Fler stipendier och bidrag att söka

 • Andra stipendier och bidrag


  Pam Fredmans pris - lärare o forskare vid Göteborgs universitet

  Kungl. och Hvitfeldtska stiftelsen - Stipendier till forskningsprojekt/resor för doktorander

  Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS)  - Möjlighet att söka forskningsanslag inom olika vetenskapsområden.

  Vistelsestipendium till skrivarresidenset Villa Martinson med boende vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.

  Knut och Alice Wallenberg Stiftelse - forskning

  Gästforskare från Ukraina - disputerad forskare som anlänt till Sverige efter 24 feb 2022.

  Renovas miljöstipendium

  Renova donerar 100 000 kronor till ett forskningsstipendium för doktorander och unga forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet inom alla vetenskapsområden. Forskningen ska bedrivas inom miljöområdet och ha anknytning till Renovas verksamhet. Sista ansökningsdag är 25 augusti 2023

Vet du vad du ska söka?

Gå direkt till ansökan

 

 

Sidansvarig: Ekonomienheten|Sidan uppdaterades: 2021-06-18
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/service-stod/stipendier/?selectedSegment=bidrag-ur-stiftelsen-gustaf-adolf-bratts-forelasningsfond&skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2023-10-01

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?