Till startsida

Integrera hållbar utveckling i utbildning

Göteborgs universitetet har enligt högskolelagen ett uttalat ansvar att i sin verksamhet verka för hållbar utveckling. En av universitets målsättningar är därför att öka och kvalitetssäkra integreringen av hållbar utveckling i utbildningen. På denna sida finner du några tips, resurser och verktyg som kan vara användbara för att integrera hållbar utveckling i kurser och program.

Varför integrera hållbar utveckling i utbildningen?

Det fjärde av de 17 Globala målen, God utbildning för alla, har som ett sjunde delmål att:

Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.

Sveriges regering arbetar aktivt för att genomföra Agenda 2030 och uppfylla samtliga av de 17 Globala målen. Du kan läsa mer om hur arbetet med respektive mål går till i handlingsplanen för agenda 2030. Här beskrivs också universitetens och högskolornas roll i främjandet av hållbar utveckling.

Vid Göteborgs universitet sker arbete med hållbar utveckling mot bakgrund av vad som uttrycks i styrdokument så som:

Högskolelagen, kap 1, § 5: "Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa".

Göteborgs universitets Vision2020: "År 2020 bidrar Göteborgs universitets forskare inom olika discipliner till lösningen av såväl regionala som globala problem.”
”Vi arbetar i nära samverkan med omvärlden, verkar för hållbar utveckling och är en aktiv och uppskattad förmedlare av kunskap.”

Göteborgs universitets miljöpolicy: "Universitetet strävar efter att göra studenter och personal medvetna om miljö- och utvecklingsfrågor och genom forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling."

Hur integrera hållbar utveckling i utbildningen?

 

Ett första steg kan vara att läsa om hållbar utveckling och lärande i nedanstående dokument som är en del av Världsnaturfondens (WWF) satsning på lärande för hållbar utveckling på högskolenivå:

 

Hållbar utveckling och lärande – inspirationsskrift för universitetslärare (pdf)

Det finns även ytterligare material och exempel på Världsnaturfondens hemsida.

Ett nästa steg kan vara att fundera över vilken roll ditt huvudområde har i att möta de globala utmaningarna? Finns det delmål och indikatorer i Agenda 2030 som berör de kurser och utbildningar som du arbetar med? UNESCO har tagit fram en guide, "Education for Sustainable Development Goals, Learniing Objectives", för hur man kan använda lärande för hållbar utveckling i undervisningen om de globala hållbarhetsmålen.

Education for Sustainable Development Goals, Learniing Objectives (pdf)

Du kan även läsa om hur olika mål och delmål förstärker eller motverkar varandra. International Council for Science har givit ut en rapport i ämnet:

A guide to SDG interactions: from science to implementation

Tips, resurser och verktyg för att integrera hållbar utveckling i utbildningen

Nedan finns länkar till ett antal sidor som innehåller information, resurser och verktyg som kan användas för att integrera hållbar utveckling i undervisningen. Se även Utbildningsvetenskapliga fakultetens beskrivning av olika teman för undervisningen med förslag på undervisningsinnehåll, lärandeaktiviteter, litteratur och examinationer.

Förslag på hur hållbar utveckling kan integreras i högre utbildning

Lärandeaktiviteter och undervisningsmaterial

  • Kungliga Tekniska Högskolans (KTH) verktygslåda innehåller exempel på lärandeaktiviteter som kan användas i undervisning kring hållbar utveckling, t.ex. quizz och diskussionsövningar
  • Swedesd har utvecklat egna verktyg och metoder för utbildning inom hållbar utveckling
  • Sulitest är ett onlineverktyg som kan användas för att mäta och förbättra kunskap kring hållbarhetsfrågor.

På GU finns 38.000 studenter, vissa kommer att examineras under detta läsår andra har precis påbörjat sina studier. Spelar det någon roll vad dessa studenter får lära sig under sina högskolestudier?
Enligt GU Vision 2020 har Universitetet ett Uttalat samhällsansvar och Globalt engagemang: ”Vi verkar för hållbar utveckling”.
GU har också ett mål att: ”Universitetet skall öka och kvalitetssäkra integreringen av hållbar utveckling i utbildningen”. (Handlingsplanen för miljö och Hållbar utveckling 2017-2019)

Dessa ambitioner ligger i linje med skrivningen i Högskolelagens första stycke i 1 kap. § 5, som lyder:
Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

En kort tillbakablick visar att Unesco, 1993 tillsatte en internationell kommission, under ledning av Jacques Delors, med uppdraget att reflektera över utbildning och lärande i det tjugoförsta århundradet. Kommissionen identifierade bl.a. hållbar utveckling och livslångt lärande som centrala frågor. Rapportens (källa) beskrivning av lärandets fyra grundpelare – 1) Att lära för att veta, 2) Att lära för att göra, 3) Att lära för att vara, och 4) Att lära för att leva tillsammans – har varit användbar inom utbildning för hållbar utveckling. Kanske kan dessa grundpelare fungera som vägledning för att integrera hållbar utveckling i en kurs eller studieprogram.
(källa: Learning: The Treasure Within. Report to UNESCO of the International commission on education for the twenty-first century. Unesco, 1996. )

Vi hoppas därför att nuvarande ”verktygslåda” kan fungera som kunskapskälla, inspiration och stöd för dig som lärare att integrera hållbar utveckling i utbildningen/-ar som erbjuds på universitetet.

Sidansvarig: Eddi Omrcen|Sidan uppdaterades: 2021-05-17
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/service-stod/hallbar-utveckling/integrera-hallbar-utveckling-i-utbildning/?skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.se%2F
Utskriftsdatum: 2024-02-29

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?