Go to start page
Maintenance work on GU Play on Saturday 27 February. More information on GU Play's website.
Tuesday 23 February 12:58

 

Foto som visar studenter som står utanför Café AnatomenUniversitetets systematiska arbetsmiljöarbete ska alltid, där det är aktuellt, involvera studenter. I detta avsnitt har vi samlat information som kan ge stöd och hjälp för dig som arbetar med studenters arbetsmiljö på fakultet, institution, program eller liknande.

Studenter likställs som arbetstagare i arbetsmiljölagen

I arbetsmiljölagen likställs den som genomgår utbildning som arbetstagare i flertalet kapitel.1 Eftersom studenter ses som arbetstagare krävs att universitetet inkluderar studenterna i aktuella delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dock krävs det oftast inte några nya arbetssätt eller metoder, utan det handlar mer om att säkerställa att studentperspektivet aktualiseras.

Arbetsmiljöansvar för studenter

Rektor har arbetsmiljö- och skyddsansvar för all verksamhet inom universitetet. Rektor fördelar en del uppgifter inom området till dekaner, som i sin tur fördelar till prefekter. När det gäller studenters arbetsmiljö är det oftast prefekterna som har tilldelats ansvaret.

För mer information om uppgiftsfördelning inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, se personalenhetens sida: Arbetsmiljöansvar för lokaler och andra arbetsställen.

Tips för ett gott arbetsmiljöarbete

 • Arbetsmiljöarbete är stundtals utmanande men det är viktigt att göra det intressant och lärorikt.
 • Involvera studenter tidigt i arbetsmiljöarbetet.
 • En överenskommelse med berörd studentkår gällande studenters delaktighet i det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggör och förenklar studentinflytandet.
 • Kom ihåg att se styrkorna i er organisation. Det finns alltid styrkor som är viktiga att förvalta.
 • Ta hjälp av det stöd som finns inom universitetet.
 • Lär av varandra genom exempelvis erfarenhetsutbyte.
 • Studentperspektivet är ett av flera perspektiv inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ofta handlar det om att aktualisera rätt perspektiv snarare än att introducera nya arbetsmetoder.

 

Questions

Contact Johan Häggman, coordinator for the areas of student health, work environment and equal treatment.

Referenser

1 AML, kapitel:

 • 2–4
 • 7–9
 • 5, 1 och 3 §
 • 6, 6a, 8
 • 15, 17 och 18 §
Page Manager: Utbildningsenheten|Last update: 2/5/2021
Share:

This page is printed from the following webpage:
https://medarbetarportalen.gu.se/service-support/for-arbetsgivare/arbetsmiljo/arbetsmiljo-a-till-o/student/?languageId=100001&skipSSOCheck=true
Print date: 2021-02-24

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?