Till startsida

Byggprojekt

De strategiska byggprojekten som pågår på Medicinareberget syftar till en hållbar, attraktiv och levande campusmiljö för utbildning, arbete och forskning i omedelbar närhet till våra viktigaste samarbetspartners. Förbättrade möjligheter för samverkan mellan Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset och näringslivet sätter Göteborg på kartan som en arena för forskning inom life science-området.

Här samlar vi all information om planerade och pågående projekt på Medicinareberget.

Senaste ställda frågan

När kommer byggkranarna för Natrium på plats?

Den första sätts upp i maj 2020 och följs av ytterligare en efter sommaren.

Har du en fråga om bygget? Maila till medicinareberget@gu.se

Bilder och Kartor

Byggplatsen för Natrium april 2020

Natrium - nytt hus för naturvetenskap

Satsningen på nybyggnation är i linje med Göteborgs universitets ambition att samla alla verksamheter inom life science. I det nya huset skapas rum för lärande, attraktiva forskningsmiljöer och arbetsplatser med bättre förutsättningar för samverkan kring framtidens stora utmaningar för människor och miljö.

I Natrium samlas Naturvetenskapliga fakultetens institutioner för marin vetenskap, kemi och molekylärbiologi, biologi och miljövetenskap samt fakultetskansliet. Husets entré nås via Medicinarelängan och skapar närhet mellan Naturvetenskapliga fakulteten och Sahlgrenska akademin. Samutnyttjande av utbildningslokaler blir också möjlig.

Natrium exteriör

Exteriör sedd från bergkammen Källa: Råformat, Kanozi arkitekter

 • Inflyttning 2023
 • Ritas av arkitektbyrån Kanozi
 • Källarplan plus sex våningar
 • Plats för ca 500-600 personer
 • Huvudentré från Medicinarelängan
 • GU hyr en yta om 28 000 m2 av Akademiska Hus
 • 5 bilar kör bort 10 lass sprängsten vardera om dagen

 

Drönarfilm - nytt hus för naturvetenskap

Frågor och svar om Natrium

 • Om Natrium

  Title field - undefined

  FullText field - undefined

  Varför Natrium byggs på medicinareberget

  Varför ska livsvetenskaperna samlas på Medicinareberget?

  Life science, livsvetenskaperna, omfattar naturvetenskap och medicin. När dessa kunskapsområden samlas på Medicinareberget ökar förutsättningarna för att utveckla utbildning och forskning, samt skapa nya forskningssamarbeten. Lokaliseringen innebär även närhet till Sahlgrenska universitetssjukhuset.

  Byggnationen betyder också att Naturvetenskapliga fakultetens institutioner för Marina vetenskaper, Kemi & molekylärbiologi och Biologi & miljövetenskap samlokaliseras. Även fakultetskansliet flyttar in.

   

  Varför byggs huset så nära befintliga verksamheter?

  Dagens campus på Medicinareberget upplevs som folktomt, utspritt och öde större delen av dygnet. Ett tätare campus upplevs som mer levande då mängden människor koncentreras på en mindre area. En större närhet mellan aktörer ökar också möjligheten till fler och bättre möten mellan människor. Att bygga ett nytt hus för forskning och utbildning på Medicinareberget, även om det finns utrymme på andra platser på berget, är ett led i att skapa ett mer levande campus med en tydlig identitet.

  Lokaliseringen minskar avståndet mellan Naturvetenskapliga fakulteten och Sahlgrenska akademin. Det nya huset får sin huvudentré från Medicinarelängan, campusområdets pulsåder, vilket möjliggör samverkan, gemensamt nyttjande av lokaler och andra synergier. Korta avstånd och koncentrerade kommunikationsstråk gör det enklare för människor att mötas.

  Vilken roll har parterna i projektet?

  Akademiska Hus är fastighetsägare och ansvarar för själva byggprojektet, utifrån behov som är identifierade av Göteborgs universitet. Akademiska Hus anlitar entreprenörer för att utföra arbetet. Göteborgs universitet är hyresgäst och bidrar med verksamheternas perspektiv i planeringen av huset så att lokalerna uppfyller verksamhetens behov på kort och lång sikt.

  Vilka verksamheter kommer att finnas i Natrium och vilka ska flytta in?

  Natrium blir ny hemvist för Naturvetenskapliga fakultetens institutioner för Marina vetenskaper, Kemi & molekylärbiologi och Biologi & miljövetenskap och lokaler för deras utbildning och forskning samt medarbetarnas arbetsplatser. Även fakultetskansliet ska flytta in.

  Varför ska huset heta Natrium?

  Natrium är ett hus för naturvetenskaplig utbildning och forskning. I namnet återkommer bokstäverna i namnet på Naturvetenskapliga fakulteten. Grundämnet Natrium är också en absolut förutsättning för livet på land och i vatten och relaterar på ett bra sätt till kunskapsområdet naturvetenskap. Inomhus finns dessutom ett atrium.

 • Tidsplaner

  Hur långt har sprängningarna kommit?

  Sprängningarna går enligt plan och kommer att avslutas under hösten. Sprängning sker nu på nivå 4 av totalt 4. Varje nivå är fem meter djup och det kommer att fortsätta till marknivån är nere vid 1,5 meter under nedre våningen av Medicinarelängan.

  Hur ser tidplanen ut?

  Gjutning påbörjades i juni 2020 och inflyttningen beräknas ske 2023.

  Var i processen befinner sig projektet nu?

  Akademiska Hus och Göteborgs universitet har tecknat hyresavtal och Akademiska Hus har fastställt investeringsbeslutet. Projektet är därför nu i genomförandefasen.

 • Påverkan på verksamhet och arbetsmiljö under byggtiden

  Har det gjorts några riskanalyser?

  Ja, projektet gör regelbundet risk- och möjlighetsanalyser. Analysen tittar på sådant som kan påverka projektet i positiv eller negativ riktning. Det kan handla om allt från konjunktur till bemanning till damm. Efter att en sannolikhets- och konsekvensbedömning gjorts, tas aktiviteter för att minimera riskerna fram. Ett exempel på aktivitet för att minska dammspridningen vid sprängning, är dammsugaren som används.

  Vem gör konsekvensanalyser för verksamheterna inom Naturvetenskapliga fakulteten och Sahlgrenska akademin?

  Om en verksamhet har frågor om konsekvenser av byggnationen behöver de ta upp frågan med institutionens ledningen. Arbetsmiljöombuden kan tillföra kompetens och bidra i frågor om arbetsmiljön.

  Vad kommer det sig att sprängning sker mitt på dagen? Många arbetar med känsliga instrument. Hade ni inte kunnat spränga utanför kontorstid?

  Det är inte tillåtet att spränga i mörker. Varje sprängning föregås av förberedelser som också behöver ske på dagtid.

 • Störningar nära byggplatsen

  Vi brukar se sprängvakten men senaste sprängningen var det ingen där, varför?

  Beroende på var på berget sprängningen sker så skiftar även sprängvakternas placering. Inför varje specifik sprängning görs en riskbedömning och därefter placerar sprängarbasen ut vakterna. Det finns alltså ingen anledning att oroa sig för att man inte ser en vakt på sin vanliga post!

  Under sprängningen 2 april så vibrerade fönstrena ute i korridoren. Hur mycket vibrationer klarar huset?

  Vibrationerna registreras av mätare som är utplacerade i lokalerna. Då det gäller uppmätta inkommande vibrationer i ”längan” så registrerades värden som uppgår till ca 20% av byggnadens riktvärde med andra ord vi ligger långt under gränsvärdena för vad som kan skada byggnaden.

  Efter en sprängning så luktade det i korridorerna och i vissa tjänsterum. Varför?

  Ibland när det är fuktigt så kan det lukta lite mer från berget och sprängämnet och om då vinden ligger på mot fasaden så kan man tillfälligt få in lukten i huset.

  Hur länge kommer sprängningsarbetet att pågå?

  Projektet har tagit höjd för att sprängarbetet ska få ta betydligt längre tid än vad som är brukligt, för att påverka intilliggande verksamheter så lite som möjligt. Sprängningar beräknas vara klara under hösten 2020.

  Vad ska jag tänka på vid byggarbetsplatsen?

  Respektera avspärrningar, skyltar och uppmaningar från vakter. Stå inte vid fönstret vid sprängtillfällena. Respektera också att det bara är behörig personal som får vistas på byggarbetsplatsen.

  När sker sprängningarna?

  Sprängning kommer att genomföras varje tisdag och torsdag kl 12.30 med reservtid kl 15.00 samma dagar. Vid sprängningstillfällena kommer berörda områden att spärras av med hjälp av sprängvakter och varningssignal kommer att ljuda (korta signaler varning innan sprängning och lång signal som signalerar klart efter sprängning).

  Mellan vilka klockslag får det pågå arbete på byggplatsen?

  Vi följer naturvårdsverkets riktlinjer vilket innebär att det får pågå arbete mellan 7.00-19.00 utan att det behöver aviseras i förväg. Utanför dessa tider får inte störande arbeten pågå.

  Varför jobbar man inte helger och nätter så att det går fortare?

  I det första skedet i samband med bergsarbeten är det inte lämpligt med nattarbete. Vi värnar om bra arbetsmiljö och säkerhet för alla. En del arbeten är olämpliga att utföra när det är mörkt andra arbeten kan rent logistiskt vara svåra att utföra då de är beroende av andra verksamheter såsom öppettider på tippar etc. Helg- och nattarbete kan förekomma i senare skeden vid behov.

  Hur kontrolleras att gränsvärdena för ljud och vibrationer inte överskrids?

  Det finns ljud- och vibrationsmätare utplacerade i lokaler med känsliga instrument som ska kontrollera att de tillåtna nivåerna inte överskrids. Om mätarna signalerar upphör allt arbete så att vi kan felsöka och åtgärda.

  Blir det färre parkeringsplatser under byggtiden och när huset är klart?

  Under byggtiden blir det något färre p-platser. När huset är klart kommer det att vara som tidigare.

  Kommer kollektivtrafik att påverkas?

  Nej.

  Blir det avstängningar för biltrafik, gångbanor och trottoarer?

  Utöver vid sprängning kan det bli temporära avstängningar på grund av att exempelvis bred last ska komma fram.

  Varför tas växtligheten bort på byggplatsen?

  För att förverkliga en ny forsknings- och utbildningsmiljö för Naturvetenskapliga fakulteten behöver vi bygga ett nytt hus. Som vid alla större byggprojekt behöver vi göra kompromisser när det gäller att bevara grönska. Vi försöker vara varsamma och bevara så mycket som möjligt.

  Vi har känt rök och diesellukt i våra lokaler, vad beror det på?

  Ibland när det är fuktigt så kan det lukta från berget och sprängämnet. Om vinden ligger på mot fasaden så kan man tillfälligt få in lukten i huset. De kan också lukta vid andra tillfällen. Anläggningsmaskinerna drivs med diesel.

  Det kan också lukta i lokalerna när reservkraften, som behövs för att säkra driften av bl.a. EBM huset ”motionskörs”. Det sker normalt första måndagen i varje månad.

 • Husets utformning

Sahlgrenska Life

Sahlgrenska Life syftar till att förstärka förutsättningarna för forskning, utbildning, vård och innovation relaterade till livsvetenskaperna*, life science. Genom Sahlgrenska Life skapas en av de största mötes- och arbetsplatserna för life science-forskning i Norden för att möta framtidens hälso- och sjukvårdsbehov. Ett nyckelbegrepp inom satsningen är att främja translationella** miljöer där forskningens framsteg snabbare kommer patienter till nytta.

Under 2019 befann sig projektet i programfasen. Representanter från Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen och fastighetsägarna Vitartes och Västfastigheter tillsammans arbetade med hur byggnationen ska kunna tillgodose verksamheternas behov. Programarbetena har genomförts i tre delar; för hus 1, hus 2 och 3 samt för odontologen.

Programrapporten överlämnades i januari 2020 från projektets samplaneringsgrupp till beställarna – regiondirektör för Västra Götalandsregionen och rektor vid Göteborgs universitet. Slutsatserna ska under vår och sommar analyseras innan projektet kan gå in i nästa fas. Något beslut om att gå vidare med projektet in i systemskedet har alltså inte fattats ännu.

Här kan du läsa programrapporten

* Livsvetenskap (engelska: life science) är en tvärvetenskaplig forskningsgren som ägnar sig åt studiet av biologiskt liv, levande organismer, samt inre och yttre förutsättningar för fortsatt liv. Studieämnet innefattar biologi, farmaci, medicin och fysiologi, dietik, ekologi, och zoologi, men förutsätter att de grundläggande ämnena tillämpas på områden som handlar om fortsatt liv. Den livsvetenskap som främst handlar om människans hälsa kallas vanligen biomedicin. (källa: Wikipedia)

**Translationell forskning (från latinets translatio = överföring) är en skola för medicinsk forskning som bygger på att problem som upptäcks i sjukvården, exempelvis vid diagnos eller pågående behandling, används i utveckling och forskning innan klinisk prövning. Forskningen utgår därmed från en patients hälsosituation och har som målsättning att snabbt uppnå resultat som kan leda till bättre diagnostik och terapi för patienten. Arbetssättet är inte nytt, men begreppet började användas först under 2000-talet. (källa: Wikipedia)

Länkar:

Nyhet: GU förtydligar sin strategi för life science

Nyhet i Akademiliv: Programarbetet i Sahlgrenska Life-projektet avslutat – slutsatserna utvärderas

.

Sahlgrenska Life skissKälla: Göteborgs stad

Campusutveckling

Lokalförsörjning på Fastighets- och serviceenheten driver två projekt för att förbättra campus- och studentmiljön på Campus Medicinareberget som även omfattar Geovetarcentrum och Botanhuset:

1. Studentmiljö och utbildningslokaler - startar med en översyn av Medicinarelängans lunchrum, grupprum och gemensamma ytor.

2. Campusmiljön utomhus på Medicinareberget - belysning, skyltning och gångstråk m.m.

Student- och verksamhetsrepresentanter deltar. Åtgärder inleddes 2019 och pågår fortfarande.

.

Campusutveckling

EBM

Byggnaden är i behov av ombyggnation för att bättre kunna uppfylla verksamhetens behov i framtiden. En förstudie pågår för att utreda behoven. I förstudien deltar Strategisk Fastighetsutveckling vid Göteborgs universitet, Core Facilities vid Sahlgrenska akademin och Akademiska Hus.

.

 

Nuvarande EBM

Norra medicinareberget

För den norra delen av Medicinareberget planeras studentbostäder, forskarbostäder, äldreboende m.m. Nästa steg är att invänta detaljplan för området, ett arbete som Göteborgs stad kan inleda tidigast 2020.

Forskning & utbildning på Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra

Första utredningsförstudien för SA:s verksamhet på Östra blev klar i slutet av maj och presenterades då för prefektråd och fakultetsstyrelse. Nästa steg är att den presenteras för Västfastigheter, Västra Götalandsregionens fastighetsbolag.

Lokalprojekten för Sahlgrenska akademins verksamheter på Östra syftar till flera förbättringar. Det ska bli tydligare att Östra sjukhuset är ett universitetssjukhus. Undervisningsmiljöerna ska möjliggöra en modern pedagogik. Det ska vara inspirerande och attraktivt att studera på Östra. Studenterna ska ha en mötesplats med möjligheter att studera individuellt och i grupp. Det ska bli lättare att delta digitalt i undervisning och på möten.

Forskningsmiljöerna ska vara flexibla och gå att anpassa efter framtida förändringar. Samverkan mellan akademi och sjukhus förstärker ytterligare den kliniknära forskningen.

Planerna för Östra består av många delprojekt. De kommer att genomföras i etapper och tar därför lång tid att färdigställa.

.

Östra sjukhuset

Sidansvarig: Helen Easterling|Sidan uppdaterades: 2020-06-18
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/byggprojektmedicinareberget/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2020-07-06

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?