Till startsida

Antagning till utbildning på forskarnivå

Sökande till utbildning på forskarnivå ska som regel antas med doktorsexamen som mål. Doktorand som antagits till utbildning för doktorsexamen får, efter doktorandens ansökan, avsluta sin utbildning med licentiatexamen. Antagning till utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål kan endast ske om den sökande önskar detta.

 

 • Antagning av doktorand med Göteborgs universitet som arbetsgivare

  För att kunna anta en doktorand med Göteborgs universitet som arbetsgivare krävs att det finns en inrättad och utlyst doktorandplats som är finansierad.

  Projektledarna (blivande handledare) ska bedöma vilka kandidater som bäst har förmåga att tillgodogöra sig utbildningen med hjälp av de handlingar som skickats in. För samtliga utbildningar vid Sahlgrenska akademin görs denna bedömning med särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:

  - specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden
  - erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder
  - vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande.

  Bedömningen över vilka sökande som bäst har förmåga att tillgodogöra sig utbildningen skickas sedan till utbildningshandläggare vid Sahlgrenska akademins kansli som därefter granskar dessa sökande avseende grundläggande och särskilda behörighetskrav.

  Huvudhandledaren kan tillsammans med övriga handledare kalla sökande till intervju och meritvärdera och föreslå den sökande som är mest kompetent att antas som doktorand i ett urval. I enlighet med Göteborgs universitets antagningsordning ska studentrepresentant ges möjlighet att medverka vid urval av sökande. Prioritering och rangordning ska ske i enlighet med urvalskriterierna i den allmänna studieplanen för det aktuella ämnet. Rangordning med motivering och förslag på vem eller vilka av de sökande som förordas för antagning till utbildning på forskarnivå undertecknas av huvudhandledaren och skickas till Sahlgrenska akademins kansli som sedan ger besked till institutionens administratör om tillgång till systemet för individuella studieplaner (ISP). Om fler än en sökande är aktuell för antagning under samma utlysning ska varje blivande doktorand ha en inrättad doktorandplats.
  Huvudhandledaren ska därefter tillsammans med förordad doktorand och doktorandexaminator (institutionens studierektor) upprätta ett förslag till individuell studieplan inklusive tid- och finansieringsplan i det universitetsgemensamma ISP-systemet. Behörighet och användaruppgifter till systemet tilldelas av administratör vid institutionen efter att Sahlgrenska akademins kansli skickat besked om att kandidaten kan gå vidare i processen. Studieplanen granskas och beslut om antagning fattas sedan av prefekten eller av prefekt utsedd fastställare via ISP-systemet.
  Handläggare vid Sahlgrenska akademins kansli dokumenterar sedan beslut om antagning i Ladok. Doktorand, huvudhandledare, personalhandläggare och samordnare för utbildning på forskarnivå vid institutionen meddelas om beslut om antagning. Den individuella studieplanen fastställs efter att doktoranden registrerats på avhandlingsarbete i Ladok av institutionen. Sahlgrenska akademins kansli meddelar även övriga sökande att doktorandplatsen är tillsatt. Beslut om antagning kan inte överklagas.
   

 • Antagning av doktorand med annan arbetsgivare än Göteborgs universitet

  För att kunna anta en doktorand med annan arbetsgivare än Göteborgs universitet krävs att det finns en inrättad doktorandplats som är finansierad. Arbetsgivaren ska godkänna finansieringsplanen och att tid är avsatt inom den ordinarie tjänsten för avhandlingsarbete, deltagande i kurser på forskarnivå och övriga moment som ingår i utbildningen.

  Doktoranden ska under minst 50 % av heltidstjänstgöring ges faktisk möjlighet att ägna sig åt sin forskarutbildning, samt i övrigt uppfylla de krav som anges i den individuella studieplanen. Högst tre månader om året kan vara integrerad i klinisk tjänstgöring.

  Dessa frågor regleras i ett avtal mellan antagande institution och finansierande arbetsgivare. Avtalet ska formuleras i enlighet med Göteborgs universitets avtalsmall för finansiering av utbildning på forskarnivå inom ramen för extern anställning. Avtalsmallen finns under Blanketter. Avtalet ska bifogas den individuella studieplanen.

  För anställda inom Västra Götalandsregionen gäller huvudavtal om finansiering av utbildning på forskarnivå inom ramen för extern anställning (Dnr V 2014/780).

  Sahlgrenska akademins kansli granskar den sökandes grundläggande och särskilda behörighet och kontrollerar att handledarkonstellationen uppfyller kraven fastställda i akademins regelverk. I förekommande fall begär Sahlgrenska akademins kansli in kompletterande handlingar.

  Sahlgrenska akademins kansli meddelar huvudhandledaren om beslut av inrättande av doktorandplats. Behörighet och användaruppgifter till systemet tilldelas av administratör vid institutionen efter att Sahlgrenska akademins kansli granskat grundläggande och särskild behörighet. Huvudhandledaren ska därefter tillsammans med förordad doktorand och doktorandexaminator (studierektor) upprätta en individuell studieplan inklusive tid- och finansieringsplan i det universitetsgemensamma ISP-systemet. Studieplanen fastställs och beslut om antagning fattas av prefekten via ISP-systemet.

  Sahlgrenska akademins kansli dokumenterar beslut om antagning i Ladok. Doktorand, handledare och administrativ samordnare för utbildning på forskarnivå vid institutionen meddelas om beslut om antagning. Beslut om antagning kan inte överklagas.

  Processbild

  Under Blanketter hittar du bl.a.

  • Blankett för inrättande av doktorandprojekt med annan arbetsgivare än GU 
  • Huvudavtal om finansiering av utbildning på forskarnivå inom ramen för en extern anställning, Göteborgs universitet-Västra Götalandsregionen
  • Avtalsmall för finansiering av utbildning på förskarnivå inom ramen för en extern anställning

  (doktorand med annan arbetsgivare än VGR)

 • Antagning med dubbel examen som mål

  För att kunna anta en doktorand med dubbel examen som mål tar blivande huvudhandledaren först kontakt med utbildningshandläggare vid Sahlgrenska akademins kansli som skickar policy om dubbelexamen, checklista och avtalsmall. Där finns detaljerad information om hur man går vidare inför antagning till utbildning på forskarnivå med dubbel examen.

  I korthet behövs ett inrättat doktorandprojekt, ett klargörande om vilket av lärosätena som ska benämnas som hemuniversitet samt underlag som visar att partneruniversitetet har tillräcklig kvalitet, omfattning och stabilitet samt att forskningen i forskargruppen där doktoranden ska antas är av hög internationell standard.

  Om Göteborgs universitet ska vara arbetsgivare ska platsen utlysas på universitetets webbplats för lediga anställningar. Minst ett år av doktorandstudierna ska tillbringas vid respektive partnerinstitution och tidsperioderna fastställs i den individuella studieplanen.

 • Behörighet

  Behörighet till utbildning på forskarnivå

  Enligt högskoleförordningen krävs för att bli antagen till utbildning på forskarnivå att den sökande bedöms ha sådan förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen samt har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit.

  Grundläggande behörighet

  Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
    

  Särskild behörighet

  Den särskilda behörigheten anges i den allmänna studieplanen och kan vara olika för olika ämnen. Som särskild behörighetskrav för antagning till utbildning på forskarnivå krävs för samtliga ämnen vid Sahlgrenska akademin att doktoranden uppfyller kravet på:

  • Godkänd kurs Engelska 6/Engelska B eller motsvarande. Gymnasiebetyg bifogas till ansökan.
  • Den som inte kan uppvisa gymnasiebetyg ska bifoga ett intyg över godkänt IELTS-test (alternativt TOEFL-test).
  • För frågor om motsvarighetsbedömningar, till exempel vid utländska förutbildningar, kontakta kansliet.


  Särskild behörighet - Medicinsk basvetenskap

  För ämnet medicinsk basvetenskap krävs dessutom ytterligare särskild behörighet i form av kunskaper i det valda basvetenskapsämnet som svarar mot de kunskaper som ges inom läkarprogrammet.

  Dokumentation av behörighet

  Vid utlysta doktorandplatser skickar den sökande med handlingar som styrker behörighet innan sista ansökningsdag för den aktuella doktorandplatsen. Vid ansökan om antagning till doktorandplats med annan arbetsgivare som inte utlyses bifogar doktorandkandidaten handlingar som styrker behörighet tillsammans med ansökan om inrättande av doktorandprojekt - information om antagning med annan arbetsgivare.

  Utländska meriter och motsvarandebedömning

  Om den sökande inte har en examen från Sverige eller godkänt resultat i Engelska 6 finns en rad möjligheter för motsvarandebedömning.

  I många fall är en utländsk masterexamen likställd med en svensk masterexamen men en bedömning om detta måste göras. Då är det viktigt att rätt dokumentation finns som underlättar bedömningen. Universitets- och högskolerådet har en sida för antagning till grund och avancerad nivå som även är tillämpbar för antagning till utbildning på forskarnivå. Sidan visar dokumentationskrav för de flesta länder och finns här på universityadmissions.se

  Särskilt behörighetskrav - Engelska 6

  Utöver det grundläggande behörighetskravet finns krav på kunskaper i engelska som motsvarar godkänd kurs Engelska 6 (tidigare kallades denna Engelska B).

  Om man saknar svensk gymnasiekurs i Engelska 6 finns flera sätt att bedöma att en sökandes kunskaper motsvarar detta krav.

  IELTS eller TOEFL test

  IELTS academic test med totalpoäng 6.5 och inget moment under 5.5.

  Internetbaserat TOEFL test med totalpoäng 90 och minst 20 i den skrivna delen.

  Mer information finns på universityadmissions.se

  Tidigare studier vid utländskt gymnasium eller universitet

  Flera länder har kurser i gymnasiet som motsvarar språkkravet, till exempel som första främmande språk.

  Du kan även uppfylla kravet genom 60 hp med Engelska som enda undervisningsspråk från ett EU land, Schweiz eller ett engelskspråkigt land (USA, Australien, Kanada etc)

  Mer information finns på universityadmissions.se

 • Ansökningsprocess

  Ansökningsprocessen

  Doktorandplatser med Göteborgs universitet som arbetsgivare utannonseras och söks i konkurrens. Dessa doktorandplatser utlyses via Göteborgs universitets sökandeportal.

  Frågor om projektet

  Om du har frågor om de olika projekten ska du kontakta huvudhandledaren för projektet. E-postadress till handledaren hittar du i anslutning till respektive projektannons.

  Så behandlas din ansökan

  När ansökningstiden gått ut behörighetsgranskas de sökandes meriter och huvudhandledaren tar del av ansökningshandlingarna för urval. Tiden för urvalsprocessen varierar. När den är klar blir du kontaktad.

  Frågor om din ansökan

  Om du har frågor om din ansökan kan du kontakta utbildningshandläggare vid Sahlgrenska akademins kansli, se aktuell kontaktinformation.

 • Urvalsprocess

  Urval bland sökande som uppfyller kraven för grundläggande och särskild behörighet ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. De bedömningsgrunder som tillämpas vid urvalet är i enlighet med den allmänna studieplanen:

  • Dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet.
  • Dokumenterade kunskaper i vetenskaplig teori och metod.
  • Analytisk förmåga, styrkt genom vetenskaplig rapport, uppsats, examensarbete eller liknande.

   

  Utbildningshandläggare vid Sahlgrenska akademins kansli behörighetsprövar de sökande avseende grundläggande och särskild behörighet. Huvudhandledaren kan tillsammans med övriga handledare kalla sökande till intervju. Handledarna ska tillsammans meritvärdera och föreslå den sökande som är mest kompetent att antas som doktorand. Prioritering och rangordning ska ske i enlighet med urvalskriterierna i den allmänna studieplanen. Rangordningen ska motiveras. Rangordning med motivering och förslag på vem av de sökande som förordas för antagning till utbildning på forskarnivå skickas till Sahlgrenska akademins kansli.

  Urval av sökande till utbildning på forskarnivå ska beredas på sådant sätt att av studenterna utsedd representant kan medverka.

  Mer information om regler kring urval hittar du i Göteborgs universitets antagningsordning som finns bland de gemensamma styrdokumenten.

 • Rekrytering av doktorand

  Rekryteringsstöd

  För att underlätta för handledare i processen att hitta en bra doktorand har rådet för utbildning på forskarnivå tagit fram följande stöd

  Rekryteringsstöd

 • Internationell doktorand

  För en doktorand som kommer från ett land utanför EU/EES (och Schweiz) krävs en längre administrativ process för att utbildningen ska kunna starta som planerat. Nedan finns några viktiga faktorer vid antagning av en internationell doktorand.

  Planerad studiestart

  I samband med antagningen behöver man ta ställning till om när en realistisk studiestart kan ske. Migrationsverkets handläggningstider liksom UT-kortet (nedan) måste vägas in.

  Uppehållstillstånd (UT)

  En nyantagen doktorand ska ansöka om uppehållstillstånd för studier (inte visum). Ansökan kan oftast göras online och handläggningstiden hos Migrationsverket brukar ta ungefär 1-3 månader.

  Till ansökan om uppehållstillstånd vill Migrationsverket ha ett intyg som bekräftar antagning och finansiering. Migrationsverket har utarbetat en mall för hur de önskar att intyget ska se ut. Utbildningshandläggare vid Sahlgrenska akademins kansli kan hjälpa till att skriva ett sådant intyg efter att antagning har registrerats.

  Det är möjligt för doktoranden att få ett 2-årigt uppehållstillstånd.

  UT-kort

  Efter beviljat uppehållstillstånd tillverkas ett UT-kort som innehåller biometriska data för doktoranden och kortet innehåller datumen för uppehållstillståndets giltighet. Kortet tillverkas i Sverige och skickas till den ambassad/konsulat som är närmst doktorandens hemvist. Observera att det tar cirka 3 veckor innan doktoranden har kortet. Utan kortet nekas doktoranden inresa i Sverige.

  Samordningsnummer/personnummer

  En doktorand som ska ha lön av GU under studietiden ska ha antingen samordningsnummer eller personnummer.

  Planering av ankomst och första tiden

  Gör en planering utifrån befintliga checklistor och annan information. Bostadssituationen i Göteborg är svår och ju tidigare detta kan planeras detso bättre.

      

Sidansvarig: Tanja Johansson|Sidan uppdaterades: 2020-12-14
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/forskarutbildning/handbok/antagning-till-utbildning-pa-forskarniva/?languageId=100000&tipFriend=true&tipUrl=https%3A%2F%2Fmedarbetarportalen.gu.se%2Fsahlgrenskaacademy%2Fphdstudies%2Fhandbook%2Fadmission-to-phd-studies%2F%3FtipFriend%3Dtrue%26tipUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fmedarbetarportalen.gu.se%252Fsahlgrenskaacademy%252Fphdstudies%252Fhandbook%252Fadmission-to-phd-studies%252F%253FselectedSegment%253Dinternational-doctoral-student%2526languageId%253D100001%2526skipSSOCheck%253Dtrue%26selectedSegment%3Dinternational-doctoral-student%26languageId%3D100001%26skipSSOCheck%3Dtrue&selectedSegment=international-doctoral-student&skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2024-02-29

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?