Till startsida

Mål, strategier och planer

För att visionen ska bli verklighet krävs ett målmedvetet arbete. Därför kompletteras visionen med mål, strategier och aktiviteter på olika nivåer inom universitetet.

Universitetsgemensam nivå

De universitetsgemensamma målen och strategierna beslutas av universitetsstyrelsen och formuleras tre år i taget för att skapa möjlighet till flexibilitet för interna och externa förändringar, förutsättningar och prioriteringar. Strategiperioderna är 2021–2024, 2025–2027 och 2028–2030.

Utifrån de universitetsgemensamma målen och strategierna skapas en årlig universitetsövergripande verksamhetsplan med prioriterade aktiviteter som beslutas av rektor.

Mål och strategier 2021–2024

Här presenteras de universitetsgemensamma målen och strategierna för den inledande perioden 2021–2024. De är formulerade utifrån visionens ställningstaganden och samlade inom sex fokusområden. För varje fokusområde finns ett övergripande mål, en beskrivning av området samt strategier för vad som ska uppnås under perioden.

Klicka på rubrikerna nedan för en presentation av varje fokusområde.

 • Hållbar utveckling

  Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2024 har stärkt sin position som ett ledande universitet inom hållbar utveckling.

  Göteborgs universitet har ett internationellt erkännande för arbetet med hållbarhetsfrågor inom utbildning och forskning. Universitetet ska ytterligare utveckla och stärka hållbarhetsarbetet och öka relevansen som samhällsaktör och samarbetspartner och därigenom bidra till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, innefattande ekonomiska, sociala och ekologiska dimensioner.

  Med detta följer ett ansvar att utveckla såväl specialistkompetens som ny kunskap genom gränsöverskridande utbildnings- och forskningssamarbeten. Samverkan med andra samhällsaktörer ska också utvecklas så att studenter och medarbetare tillsammans kan utveckla kunskap och bidra till gemensamma lösningar. Göteborgs universitet har som organisation stor miljöpåverkan och har därmed ett ansvar att utveckla sitt interna arbete för hållbar utveckling. 

  Under perioden 2021–2024 ska Göteborgs universitet:
   

  • tydliggöra universitetets roll i arbetet för hållbar utveckling,
    
  • stärka utvecklingen av hållbarhetsperspektiv i utbildningen och forskningen,
    
  • initiera och förbättra samverkan med organisationer och andra aktörer i omvärlden, för att bidra till hållbar samhällsutveckling,
    
  • minska den egna negativa miljöpåverkan genom att fortsätta utveckla ett långsiktigt systematiskt hållbarhetsarbete.
 • Omvärldsrelationer och samverkan

  Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2024 framträder som en given samverkanspartner för en hållbar och kunskapsbaserad samhällsutveckling.

  Goda omvärldsrelationer är en viktig förutsättning för att universitetet ska kunna ta en aktiv roll i en kunskapsbaserad samhällsutveckling. Göteborgs universitet har sedan sitt grundande utvecklats i nära samarbete med omvärlden. För att vara ett universitet för världen behöver denna profil stärkas och ytterligare utvecklas, vilket överensstämmer med allt större krav och förväntningar på universitetet som en tydlig aktör i samhället.

  Utbildning och forskning av högsta kvalitet utvecklas inom ramen för vetenskapssamhällets kvalitetskriterier och processer men även i relation till det omgivande samhället. Detta inbegriper ett väl integrerat internationaliseringsarbete. Genom samverkansarbete på lokal, regional, nationell och internationell nivå ska universitetet öka bidraget till samhällsutvecklingen på olika nivåer. Ett ansvarsfullt, ömsesidigt och engagerat samverkans- och nyttiggörandearbete gör att utbildning och forskning får genomslag i samhället samtidigt som det bidrar till universitetets kontinuerliga utveckling och samhällsrelevans.

  De samarbeten som universitetet engagerar sig i ska alltid utgå från universitetets grundläggande kärnvärden.

  Under perioden 2021–2024 ska Göteborgs universitet: 
   

  • utveckla samarbetet med andra lärosäten och organisationer i lokala, regionala, nationella och internationella nätverk som ger ett mervärde till utbildningens och forskningens utveckling,
    
  • förstärka det internationella perspektivet genom att öka och bredda det internationella utbytet för studenter och medarbetare,
    
  • utveckla samarbetsformer för möten mellan akademi och samhälle med särskilt fokus på innovation, livslångt lärande samt nyttiggörande av kunskap genom ömsesidig samverkan och spridning av forskningsresultat,
    
  • stärka interaktionen mellan universitetet och omvärlden och öka synligheten mot externa parter.
 • Kompetensförsörjning

  Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2024 har stärkt sin förmåga att rekrytera och utveckla medarbetare som bidrar till utbildning och forskning av högsta kvalitet.

  Medarbetarnas kompetens är den viktigaste faktorn för att åstadkomma internationellt framstående utbildning och forskning. En snabbt föränderlig omvärld ställer höga krav på universitets förmåga att erbjuda en arbetsmiljö som skapar förutsättningar för likabehandling och en god kollegial miljö med attraktiva villkor för nationell såväl som internationell rekrytering.

  Visionens ställningstagande om utbildning och forskning av högsta kvalitet tillsammans med ambitionen att utveckla kompletta akademiska miljöer ska styra utvecklingen av universitetets kompetensförsörjningsarbete.

  Under perioden 2021–2024 ska Göteborgs universitet:
   

  • utveckla ett systematiskt kompetensförsörjningsarbete med utgångspunkt i utbildnings- och forskningsmiljöernas långsiktiga behov inom ramen för en god kollegial kultur och arbetsmiljö,
    
  • utforma meriteringssystem med fokus på utvecklingen av kompletta akademiska miljöer vilket även inbegriper samverkansarbete,
    
  • vidareutveckla rekryterings- och beredningsprocesserna för att säkerställa meritokrati och transparens som bidrar till excellens vid rekrytering och meritering,
    
  • öka den internationella rekryteringen samt stärka mottagandet och introduktionen av internationella medarbetare.
 • Fysiska och digitala miljöer

  Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2024 utmärks för sin utveckling av ändamålsenliga och långsiktigt hållbara fysiska, digitala miljöer som möter verksamhetens behov.

  Investeringar i lokaler, infrastrukturer och digitala systemlösningar utgör en stor del av universitetets samlade kostnader och innebär långsiktiga åtaganden. Det finns också förväntningar på universitetet som myndighet att kontinuerligt effektivisera och digitalisera sin verksamhet. Sammantaget kräver detta tydliga former för strategiska ställningstaganden och samordning avseende utveckling av fysiska och digitala miljöer.

  Ändamålsenliga, kostnadseffektiva och välfungerande fysiska och digitala miljöer och infrastrukturer är avgörande för att utveckla utbildning och forskning av högsta kvalitet och bidrar till en sammanhållen organisation. Dessa miljöer ska också bidra till att på olika sätt öppna upp universitetet mot omvärlden. Utifrån verksamhetens långsiktiga behov ska universitetets lokalutveckling bidra till utvecklingen av starka utbildnings- och forskningsmiljöer samt samverkansarenor.

  Universitetets behov av fysiska mötesplatser för lärande, pedagogisk utveckling och forskning ska balanseras mot den ökade digitaliseringens möjligheter och effekter.

  Under perioden 2021–2024 ska Göteborgs universitet:
   

  • utveckla förutsättningarna för en ekonomiskt långsiktig, kostnadseffektiv och hållbar lokalförsörjning för pågående och planerade strategiska lokalprojekt,
    
  • ta tillvara på erfarenheter från corona-pandemin för att skapa nya och gränsöverskridande utbildnings- och forskningsmiljöer samt för att effektivisera och utveckla administrativa processer,
    
  • öka nyttjandegraden av lokaler och infrastrukturer genom intern samordning och utvecklade externa samarbeten,
    
  • bidra till den pågående övergången till öppen vetenskap.
 • Hållbart arbets- och studieliv

  Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2024 har stärkt sitt arbete med att främja en hållbar arbets- och studiemiljö.

  I visionen anges att Göteborgs universitet ska ge goda möjligheter till lärande, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte, samt vara en attraktiv arbetsplats och studiemiljö. Verksamhetens kvalitet och relevans ska utvecklas genom stabila förutsättningar, delaktighet och gränsöverskridande samarbeten som präglas av respekt, ömsesidighet och gemensamt ansvarstagande.

  Genom att främja en hållbar arbets- och studiemiljö skapas förutsättningar för goda prestationer över tid, men också för givande samarbeten för att kunna bidra till universitetets verksamhet och utveckling. En hållbar arbets- och studiemiljö för alla medarbetare och studenter är en avgörande förutsättning för att främja hälsa och för att nå universitetets långsiktiga verksamhetsmål.

  Stressrelaterad ohälsa är en växande utmaning i hela samhället, inte minst genom ett alltmer gränslöst arbetsliv. Universitetet ska därför särskilt uppmärksamma förhållanden i arbets- eller studiemiljön som kan bidra till att minska eller förebygga stressrelaterad ohälsa, exempelvis arbetsbelastning över tid, förläggning av arbets- och undervisningstider samt den digitala arbets- och studiemiljön.

  Trygghet och tydlighet är också avgörande för medarbetares och studenters arbetsmiljö, inte minst vid oförutsedda händelser. Den som ändå blir utsatt för hat, hot eller våld i relation till sin verksamhet inom universitetet ska känna trygghet i stödet från universitetet.

  Under perioden 2021–2024 ska Göteborgs universitet:
   

  • genomföra riktade insatser mot stressrelaterad ohälsa hos medarbetare och studenter samt utveckla ett proaktivt arbete med företags- och studenthälsa för att främja hälsa,
    
  • stärka universitetets arbete med likabehandling vad gäller förmågan att förebygga och hantera trakasserier med särskilt fokus på sexuella trakasserier,
    
  • tydliggöra det stöd som finns för medarbetare och studenter som utsatts för hat, hot och våld,
    
  • analysera och stärka chefers förutsättningar för sitt uppdrag samt vidareutveckla universitets utbud av former för intern kompetensutveckling av medarbetare, ledare och chefer.  
 • Styrning och organisation

  Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2024 har lednings- och styrningsprocesser som är anpassade till visionen Ett universitet för världen.

  Med en ökande autonomi har förväntningarna på universitet och högskolor att utveckla den interna styrningen och organisationen stigit. I visionen anges tre övergripande ställningstaganden för universitetets utveckling: utbildning och forskning av högsta kvalitet, hållbar och kunskapsbaserad samhällsutveckling samt sammanhållen organisation, attraktiv arbetsplats och studiemiljö. Det framgår också av visionen att styrningen ska vara långsiktig, decentraliserad och bygga på tillit samt att universitetet ska utvecklas till en sammanhållen organisation som främjar helhetstänkande. Universitetets ledning och styrning ska utgå från ett kontinuerligt kvalitetsarbete där verksamheten utvecklas genom stabila förutsättningar, delaktighet och gränsöverskridande samarbeten. För att åstadkomma detta behöver styrningen utvecklas.

  Genom förstärkt dialog och utveckling av kollegiala strukturer, kombinerat med ett aktivt ledar- och medarbetarskap, formas ändamålsenliga och transparenta planerings- och beredningsprocesser som verkar för att tillvarata hela universitetets bredd och kompetens.

  Under perioden 2021–2024 ska Göteborgs universitet:
   

  • utveckla samordningen mellan den strategiska verksamhetsutvecklingen och det systematiska kvalitetsarbetet inklusive frågor om mångfald, jämställdhet och likabehandling,
    
  • analysera och utveckla de universitetsövergripande styr- och finansieringsformerna för utbildning och forskning inklusive samverkan,
    
  • utveckla styr- och finansieringsformerna för universitetsbiblioteket och gemensamma förvaltningen för att åstadkomma transparens, ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet kring gemensamma stödfunktioner och resurser,
    
  • stärka möjligheterna till samarbete, erfarenhetsutbyte och kunskapsbildning över universitetets olika verksamheter och interna organisationsgränser.

Fakultetsnivå eller motsvarande

Fakulteter har, med utgångspunkt i visionen, universitetsgemensamma mål och strategier samt andra förutsättningar tagit fram en verksamhetsstrategi för utbildning, forskning och samverkan.

Strategierna, som beslutas av fakultetsstyrelsen, konkretiseras ytterligare genom årliga verksamhetsplaner med prioriterade aktiviteter.

Universitetsbiblioteket och Gemensamma förvaltningen har tagit fram  motsvarande strategier och planer för sin verksamhet.

Sidansvarig: Universitetsledningens stab|Sidan uppdaterades: 2023-08-07
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/organisation/vision-2021-2030/mal-strategier-planer/?selectedSegment=hallbar-utveckling&languageId=100000&skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2024-02-29

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?