Go to start page

Likabehandling

Likabehandlingsarbetet vid Göteborgs universitet

Våra värderingar

Vid Göteborgs universitet ska alla anställda och studenter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, ålder, religion eller annan trosuppfattning, eventuell funktionsnedsättning eller sexuell läggning ges möjlighet att utvecklas samt ha en god arbetsmiljö. En jämn könsfördelning i alla delar av organisationen är för oss en självklarhet. Utgångspunkten är alla människors lika värde och möjligheter till delaktighet i verksamheten.

Vår vision

Göteborgs universitet är öppet och i ständig kontakt med det omgivande samhället. Universitetet ska vara inbjudande och lättillgängligt. Grunden är en inspirerande arbetsmiljö där alla anställda och studenter får möjlighet att växa och utvecklas.

Ett aktivt arbete för jämställdhet och likabehandling är av avgörande betydelse för att uppnå målen i lärosätets långsiktiga strategiarbete Vision 2020.

"År 2020 kännetecknas Göteborgs universitet av en stimulerande och dynamisk arbetsmiljö med självklar respekt för allas lika värde."
(Ur Vision 2020)

Fokus på det förebyggande arbetet

Göteborgs universitet bedriver ett aktivt arbete för att främja attityder och värderingar vilka i sin tur verkar för att främja likabehandling, respekt och öppenhet. Samtliga anställda och studenter ska få information om gällande diskrimineringslagstiftning samt vart de ska vända sig vid eventuella trakasserier, kränkande särbehandlingar eller diskriminering. Anställda ska erbjudas kompetensutveckling och stöd till seminarie- och kursverksamhet inom området. Universitetet ska erbjuda studenter och anställda en god psykosocial miljö som inte ger grogrund för några former av diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling.

Strategiskt likabehandlingsarbete

Jämställdhets- och likabehandlingsarbetet vid Göteborgs universitet utgår från Diskrimineringslagen (2008:567) och dess föreskrifter gällande myndighetens ansvar och skyldigheter som utbildningsanordnare och arbetsgivare. Jämställdhets- och likabehandlingsarbetet är en del av lärosätets långsiktiga kvalitetsarbete liksom det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 

Likabehandlingsrepr.

Karolina Lindén
Universitetslektor, biträdande
karolina.linden@gu.se
031-786 61 05

Page Manager: Karin Mossberg|Last update: 5/7/2019
Share:

This page is printed from the following webpage:
https://medarbetarportalen.gu.se/internt-caresci/likabehandling/?languageId=100001&skipSSOCheck=true
Print date: 2023-12-11

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?