Till startsida

Frågor och svar till medarbetare om covid-19

På den här sidan hittar du frågor och svar riktade till medarbetare om covid-19.

Frågor och svar riktade till studenter hittar du i Studentportalen: Frågor och svar riktade till studenter om covid-19

Senaste uppdateringarna

30 juni kl 09:55

Sektionen Övriga frågor: Ny fråga och svar om stöd i att göra riskbedömningar.

3 juli kl 11:35

Sektionen Sjuklön, karensavdrag, vård av barn, riskgrupp och smitta: Nytt svar på frågan "Jag tillhör en riskgrupp och är orolig för att vara på/resa till arbetsplatsen, vad ska jag göra?"

3 juli kl 14:55

Sektionen Undervisning, examinationer och studentfrågor:

 • Uppdaterat svar på frågan "Skrivsalen på Viktoriagatan 30 har stängt. Hur påverkar det möjligheten att genomföra salstentamen?"
 • Ny fråga och svar "Jag har en student som säger sig tillhöra en riskgrupp. Hur ska jag tänka i denna situation?"

Sektionen Resor, besök och migrationsfrågor: Uppdaterat svar på frågan "Vad gäller för att ta emot internationella besök?"

 

 • Tillfälligt hemarbete

  Min chef har beordrat mig hemarbete, kan jag ändå vara på jobbet?

  För att bidra till minskad smittspridning i samhället ska universitetets medarbetare även efter sommaren helt eller delvis, där det är möjligt, fortsätta med tillfälligt hemarbete i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.* Närmaste chef ansvarar för bedömningen av vilka medarbetare som kan arbeta hemifrån och vilka som ska vara på plats.

  Du och din chef ska i dialog besluta vilka arbetsuppgifter du kan utföra hemifrån. Lön får du som vanligt om chefen bestämt att du ska jobba hemifrån.

  * Information till lärosäten och annan högre utbildning om covid-19 (Folkhälsomyndigheten)
   

  Rektor har beslutat att vi ska fortsätta med tillfälligt hemarbete i höst, men min chef säger att jag ska vara på jobbet. Måste jag vara det?

  Rektor har beslutat att chefer ska säkerställa att medarbetare som kan arbeta helt eller delvis hemifrån ska göra det även efter sommaren. Syftet är att minska smittspridningen. Utgångspunkten är att universitetets verksamhet ska fortgå vilket innebär att en del medarbetare behöver befinna sig på arbetsplatsen helt eller delvis.

  I Folkhälsomyndighetens allmänna råd står att arbetsgivare, om det är möjligt, bör se till att personal håller avstånd till varandra, regelbundet kan tvätta händerna, arbetar hemifrån, undviker onödiga resor samt kan anpassa sina arbetstider för att undvika resor i rusningstrafik.
   

  Vad ska jag tänka på när jag arbetar hemifrån?

  Din chef har ansvar för din arbetsmiljö även när du arbetar hemifrån. Samtidigt är det svårt för hen att ha insyn i din arbetssituation på samma sätt som när du befinner dig på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att ni håller kontakten och att du gör din chef uppmärksam på eventuella brister eller svårigheter.

  Det kan också vara så att din ergonomiska arbetsmiljö inte blir densamma som på arbetet. Tänk därför på att röra dig och ta pauser. Håll kontakten med arbetsplatsen och kollegorna på det sätt ni kommit överens om.

  Service och stöd, tillfälligt hemarbete

  Arbetsmiljö vid arbete hemifrån (distansarbete)

  Är jag försäkrad när jag arbetar hemifrån?

  Om din chef har godkänt att du arbetar hemifrån är du normalt försäkrad för olycksfall i arbetet enligt den allmänna arbetsskadeförsäkringen via Försäkringskassan och personskadeavtalet. Detta förutsätter dock att olycksfallet står i påtagligt och direkt samband med det förvärvsarbete som utförs.

  Om du drabbas av olycksfall ska du anmäla detta till din chef och arbetsmiljöombudet på din arbetsplats.
   

  Vad gäller för oss lärare om vi åläggs mer/annat arbete på grund av att undervisningen måste genomföras på distans eller för att våra kollegor blivit sjuka?

  Arbetsgivaren kan ålägga lärare sådant arbete. Båda parter ska se till att det i så fall dokumenteras på lämpligt sätt, till exempel genom en uppdatering av tjänstgöringsplanen eller i e-post.

  Det ska framgå att båda parter är överens om att det rör sig om arbete utöver den plan som fanns sedan tidigare. Eftersom lärare har årsarbetstid så är ett annat alternativ att omfördela arbetstid under året.

   

  Om det senare visar sig att läraren har utfört mer arbete än vad som ryms inom årsarbetstiden kan läraren ha rätt till mertids- eller övertidsersättning för det arbete läraren beordrats att utföra.

  Här kan du kan läsa mer om årsarbetstid och det lokala arbetstidsavtalet: Lärares arbetstid

 • Sjuklön, karensavdrag, vård av barn, riskgrupp och smitta

  Jag tillhör en riskgrupp och är orolig för att vara på/resa till arbetsplatsen, vad ska jag göra? 

  Från och med 1 juli till och med 30 september 2020 kan du ha rätt att vara frånvarande från ditt arbete om du tillhör en riskgrupp som riskerar att bli allvarligt sjuk av covid-19. För detta krävs dock att du till din chef har lämnat in ett läkarintyg som styrker att du tillhör en av riskgrupperna som omfattas av bestämmelserna.

  Det krävs även att din chef, i dialog med dig, har gjort en riskbedömning som påvisar att du helt eller delvis inte kan utföra dina arbetsuppgifter hemifrån eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen för att undvika smittspridning på arbetsplatsen.

  Under perioden du är frånvarande görs ett löneavdrag. För samma period har du möjlighet att ansöka om ersättning i form av sjukpenning i förebyggande syfte från Försäkringskassan retroaktivt från och med 1 juli 2020. Ansökan om ersättning kan göras hos Försäkringskassan från och med 24 augusti.

  Det gäller även för medarbetare som är behovsanställd och som varit tvungen att avstå från inbokade arbetspass på grund av smittrisk.

  Försäkringskassan: Coronaviruset - det här gäller
   

  Min familj är sjuk och jag kanske är smittad, kan jag få smittbärarpenning?

  Om du har nedsatt arbetsförmåga har du rätt till sjuklön och sjukpenning och ska sjukanmäla dig på vanligt sätt.

  Om du däremot måste avhålla dig från arbete på grund av att du antas bära på en smittsam sjukdom skulle smittbärarpenning kunna bli aktuellt. Inom det statliga avtalsområdet tillämpas dock inte smittbärarpenning på samma sätt som för privata arbetsgivare. Istället har parterna kommit överens om att betala ut lön till smittbärare vilket i princip betyder att inget löneavdrag kommer att göras när en medarbetare måste vara frånvarande från arbetet på grund av att hen är eller misstänks vara smittad.

  För att du ska kunna få lön till smittbärare måste du visa upp ett beslut av läkare, smittskyddsläkare/motsvarande eller ett läkarintyg från första dagen som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta samt för vilken tidsperiod intyget gäller.

  Du registrerar frånvaron i Primula i formuläret “Ledighet”.

  Smittbärarpenning kan ändå bli aktuellt om ersättningen skulle överstiga din statliga lön eller om du vill söka ersättning för resor i samband med läkarbesök. Läs om hur du ansöker på Försäkringskassans webbplats:

  Försäkringskassan: Smittbärarpenning
   

  Jag har läst att karensavdraget är borttaget, måste jag sjukanmäla mig ändå?

  Ja, du anmäler sjukfrånvaro till din chef och rapporterar din frånvaro i Primula som vanligt.

  För att få kompensation för karensavdraget måste du ansöka om "Ersättning för karens" hos Försäkringskassan.
   

  Mitt barns förskola/skola är stängd med anledning av coronaviruset och jag behöver vara hemma från jobbet och ta hand om mitt barn. Har jag rätt att vara ledig och får jag någon ersättning?

  Regeringen har beslutat att du från och med den 25 april kan få ersättning från Försäkringskassan om förskolan eller skolan är stängd på grund av covid-19 fastän ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta. Detta är en tillfällig regeländring som ska gälla som längst till sista september 2020.

  Du kan få ersättning för vård av barn om huvudmannen beslutar om att ditt barns förskola/skola ska stängas på smittskyddsläkares eller Folkhälsomyndighetens rekommendation, när verksamheten ligger i ett riskområde som Folkhälsomyndigheten har spärrat av eller när verksamheten inte kan bedrivas på grund av att stora delar av personalen är sjuk.

  Samma åldersgränser som normalt sett gäller vid tillfällig föräldrapenning kommer att gälla även vid denna form av utvidgad tillfällig föräldrapenning.

  Du ska anmäla ledighet med tillfällig föräldrapenning till arbetsgivaren på vanligt sätt.

  Försäkringskassan: Coronaviruset - det här gäller
   

  Jag har hört att jag inte behöver lämna in läkarintyg till arbetsgivaren när jag har varit sjuk i en vecka. Stämmer det?

  Ja, från och med den 13 mars behöver du inte längre lämna läkarintyg/tandläkarintyg till din arbetsgivare från dag 8 i sjuklöneperioden. Det betyder att du inte behöver lämna något läkarintyg till arbetsgivaren för att ha rätt till sjuklön dag 1-14 i sjukperioden.

  Försäkringskassan har beslutat att tillsvidare inte begära in läkarintyg vid ansökan om sjukpenning förrän efter dag 21 i sjukperioden. Detta gäller inte om du är deltidssjukskriven och omfattningen på sjukskrivningen ökar, då krävs fortfarande intyg från dag 8.

  Om du fortfarande är sjuk när det har gått 21 dagar måste du skicka in ett läkarintyg till Försäkringskassan.

  För att du ska få sjukpenningtillägg utbetalt av arbetsgivaren måst du kunna visa att du haft sjukpenning.

  Om du ändå får eller redan har ett läkarintyg tidigare än dag 21 ska du lämna in det arbetsgivaren enligt vanliga rutiner.

  Försäkringskassan: Coronaviruset - det här gäller
   

 • Undervisning, examinationer och studentfrågor

  Innebär Folkhälsomyndighetens rekommendation om att distansundervisning tas bort från och med 15 juni att universitetet kan bedriva campusundervisning igen?

  Folkhälsomyndighetens besked innebär inte en återgång till normalläge utan enbart att kravet på distansundervisning tas bort.

  Folkhälsomyndighetens övriga rådande rekommendationer för att bidra till minskad smittspridning gäller fortsatt och som myndighet har universitetet ett stort ansvar för att bidra i detta arbete. Detta innebär bland annat restriktioner för hur många som samtidigt kan vara i en lokal (max 50 personer) samt hur många som samtidigt vistas i gemensamma utrymmen. Vidare innebär detta att vi behöver förbereda oss för blandade undervisningsformer under höstterminen, inklusive digitala moment.
   

  Min institution har bestämt att min kurs ska ges på campus, kan jag själv välja att ställa in undervisningen på grund av risk för smittspridning?

  Nej. Om undervisning ska ställas in är det att betrakta som att verksamheten ställs in och det beslutet fattas av universitetsledningen. Det är upp till institutionen att bedöma och besluta om en kurs eller del av kurs ska ges via distans eller på campus.

  Undervisning på distans (PIL-enhetens webb)
   

  Vilka regler gäller för att befinna sig i våra lokaler?

  För både studenter och medarbetare som vistas i universitetets lokaler gäller ett stort eget ansvar att hålla avstånd och undvika trängsel. Sammankomster på mer än 50 personer ska som regel inte äga rum i våra lokaler.

  Alla aktiviteter som innebär/kräver fysisk närvaro måste samordnas inom fakulteterna (och vid fakultetsöverskridande utbildningar och lokalisering av utbildningar, även mellan fakulteterna), samt med universitetsbiblioteket och gemensamma förvaltningen. I förekommande fall ska även samordning ske med Chalmers.
   

  Vad gäller juridiskt när man som lärare spelar in sin undervisning, examination eller motsvarande, med hjälp av Zoom, Canvas eller motsvarande digitala verktyg?

  Oavsett hur digitala mötesverktyg används så innebär användandet en behandling av de deltagandes personuppgifter. I den studieadministrativa handboken har vi samlat mer information om vad du som lärare behöver ta ställning till inför användandet av Zoom, Canvas eller motsvarande, i din undervisning och examination.

  Studieadministrativa handboken: Särskilda anpassningar för studieadministration med anledning av covid-19 - undervisning och examination

  Kan vi vid behov ändra examinationsform för en kurs, kan vi till exempel skifta till hemtentamen även om det i kursplanen står salstenta?

  Kursplaner innehåller bindande föreskrifter som ska följas av lärosätet. UKÄ har däremot informerat om att de inte kommer kritisera lärosäten som ändrar examinationsformer av smittskyddsskäl. Utifrån detta fattade rektor beslut den 16 mars om att den som normalt sett fattar beslut om kursplan ges med hänsyn till Covid-19 rätt att göra avsteg från kursplan om det anses nödvändigt för att minska smittspridning.

  Fattas beslut om ändrad examinationsform ska det dokumenteras och diarieföras samt samrådas enligt arbetsordningen.

  Studieadministrativa handboken: Särskilda anpassningar för studieadministration med anledning av covid-19 - undervisning och examination

  Skrivsalen på Viktoriagatan 30 har stängt. Hur påverkar det möjligheten att genomföra salstentamen?

  Från och med den 15 juni kan salstentamen genomföras på campus under förutsättning att rådande rekommendationer att bidra till minskad smittspridning kan upprätthållas. Detta innebär bland annat att det inte får förekomma fler personer än 50 i lokalen och att det går att upprätthålla ett avstånd på 2 meter mellan samtliga.

  Skrivsalen på Viktoriagatan 30 öppnar åter den 1 september men med begränsad kapacitet för att minska risken för smittspridning. Mer information om tentamensverksamheten från och med 1 september hittar du i den studieadministrativa handboken, under avsnittet DISA-tentor.

  Studieadministrativa handboken: Covid19 - Undervisning och examination

  Ett moment av undervisningen i kursen jag undervisar i är att genomföra exkursion/fältstudier i Sverige. Hur ska jag tänka? Några kollegor ska dessutom åka utomlands med sin kurs, behöver de tänka annorlunda?

  För nationella och internationella resor, inklusive studier, gäller Folkhälsomyndighetens och Utrikesdepartementets riktlinjer och rekommendationer.

  Universitetet medger som huvudregel inte studier och praktik på plats utomlands under höstterminen 2020.
   

  Hur kan jag försäkra mig om att studenter inte använder otillåtna hjälpmedel när de gör en skriftlig tentamen hemifrån?

  Det går aldrig att helt försäkra sig för det. Skrivningssalens säkerhet går helt enkelt inte att uppnå vid en hemtentamen. PIL-enheten har tagit fram användbara råd och rekommendationer för lärare som måste anpassa sina examinationer under rådande distansläge.

  Examination på distans (PIL-enhetens webb)
   

  Hur får studenter information?

  Studenter uppmanas följa den universitetsgemensamma informationen på Studentportalen. I Canvas finns ett meddelande som uppmanar studenter att följa informationen i Studentportalen och det har även gått ut mail till alla studentmailadresser samt de mailadresser studenterna själva angett i Ladok.

  Varje institution ansvarar för att informera sina studenter om kurs- och programspecifik information samt att svara på frågor från sina studenter.

  Studentportalen
   

  Vad gäller för studenters arbetsmiljö vid distansstudier?

  Kraven i arbetsmiljölagen där studenter ses som arbetstagare kvarstår, även vid distansundervisning.

  Studenters arbetsmiljö vid distansstudier
   

  Jag har en student som säger sig tillhöra en riskgrupp. Hur ska jag tänka i denna situation?

  Universitetet har tagit fram riktlinjer för studenter i riskgrupp och hantering av dessa. Riktlinjerna finner du i sin helhet i den studieadministrativa handboken, under avsnittet Riktlinjer för studenter i riskgrupp.

  Studieadministrativa handboken: Covid19 - Undervisning och examination

  Jag har studenter som ska göra praktik hos i annan verksamhet. Vad gäller?

  Huvudregeln är att studenten och GU alltid ska följa mottagande organisations rekommendationer.
   

  Behöver studenter sjukanmäla sig och anmäla vård av barn (VAB)?

  Ja. Förutom att studenter ska meddela kursansvarig om hen inte kan delta i obligatoriska moment eller kommer vara frånvarande under en längre tid är studenter skyldig att anmäla förändringar till ansvariga myndigheter för att få behålla studiemedel.

  Studenter som blir sjuka eller behöver vara frånvarande för vård av barn kan behålla sitt CSN men måste sjukanmäla sig/anmäla frånvaro för vård av barn. Hur studenter ska anmäla sjukdomen eller VAB beror på vad och var de studerar.

  Hänvisa studenter till CSN:s webbplats om vad som gäller:

   

 • Forskning och disputationer

  Kan en disputation genomföras helt eller delvis på distans?

  Ja. Vägledning för vad som gäller om disputationen genomförs helt eller delvis på distans finns i den studieadministrativa handboken.

  Studieadministrativ handbok för forskarnivå: Särskilda anpassningar för studieadministration med anledning av covid-19
   

  Vad händer om en disputation ställs in?

  Ny tid ska bokas in så snart som det är möjligt med hänsyn till smittskydsskäl. Vid behov ska doktorandanställningen förlängas.
   

  Vad händer om mitt forskningsarbete blir försenat för att jag till exempel inte kan samla in data som jag är beroende av?

  Universitetet arbetar med att ta fram rekommendationer för de fall där doktorandanställningen kan komma att behöva förlängas med anledning av den rådande situationen.
   

 • Resor, besök och migrationsfrågor

  Får jag resa utomlands?

  För internationella resor gäller Utrikesdepartementets riktlinjer och rekommendationer. Aktuella rekommendationer hittar du på krisinformation.se:

  Utrikesresor och att vistas utomlands (krisinformation.se)

  Alla tjänsteresor ska godkännas av närmsta chef.

  Du som överväger en utrikesresa ska göra en risk- och säkerhetsanalys och samråda med ansvarig chef som fattar beslut. Ta med såväl smittspridningsfara som praktiska svårigheter med att resa i bedömningen om resan är nödvändig. Mallen för riskbedömning finns på sidan Reseråd:

  Reseråd för utrikesresor (Medarbetarportalen)
   

  Får jag resa inom Sverige?

  För nationella resor gäller Folkhälsomyndighetens och riktlinjer och rekommendationer.

  Från och med den 13 juni tillåter Folkhälsomyndigheten inrikesresor för helt friska individer.

  Alla tjänsteresor ska godkännas av närmsta chef.

  Folkhälsomyndigheten: Insatser krävs för dämpad smittspridning vid ökat resande
   

  Kan jag genomföra en konferens på plats på GU i höst?

  För att minska smittspridningen i samhället har regeringen beslutat att allmänna sammankomster med mer än 50 deltagare tills vidare är förbjudna.

  Alternativ till större fysiska möten, som konferenser och kongresser bör undersökas åtminstone fram till den 31 oktober.

  Överväg istället om mötet/konferensen kan genomföras digitalt eller senareläggas.
   

  Kan jag få hjälp från universitetet med att arrangera en digital konferens?

  Vid Göteborgs universitet finns resurser för att genomföra resfria möten:

  Resfria möten (Medarbetarportalen)
   

  Jag har precis kommit hem från en utlandsvistelse, vad gäller för mig?

  För att bidra till minskad smittspridning i samhället ska universitetets medarbetare, där det är möjligt, fortsätta med tillfälligt hemarbete i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  Återgång till och vistelse i universitetets lokaler behöver samordnas för att följa rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Kontakta din närmsta chef för att diskutera vad som gäller för dig.
   

  Vad gäller för att ta emot internationella besök?

  Universitetet har inga egna restriktioner vad gäller besök, men all återgång till och vistelse i universitetets lokaler ska följa rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

  Tänk på att besökare kan begränsas av andra hinder, t.ex. gränskontroller, svårighet att få uppehållstillstånd, problem med att teckna försäkringar eller restriktioner i det egna landet.

  Regeringen har beslutat att införa ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige, se krisinformation.se eller Regeringens webbplats för aktuellt datum om hur länge förbudet gäller.

   

  Får jag ta emot svenska besök?

  Universitetet har inga restriktioner, samtidigt måste all återgång till och vistelse i universitetets lokaler följa rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

  Alternativ till större fysiska möten så som konferenser och kongresser bör undersökas åtminstone till och med den 31 oktober.
   

  Kan universitetet stoppa mina tjänsteresor?

  Ja, alla tjänsteresor ska godkännas av närmaste chef. Din chef kan också besluta att du ska avboka en redan planerad resa.
   

  Kan universitetet stoppa min privata resa?

  Nej, GU kan inte stoppa din privata resa, men Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till alla länder. Vid privata resor gäller det medborgaransvar som anges i Smittskyddslagen.

  Smittskyddslagen
   

  Kan jag resa till mitt hemland eller till min semesterbostad utomlands och arbeta därifrån?

  Nej, tillfälligt hemarbete innebär att du ska utföra arbetet från din bostad/hemadress i Sverige. Om du vill resa till ditt hemland eller annan plats utomlands kan du istället komma överens med din chef om att ta semester (med semesterlön) eller tjänstledigt (utan lön).

  I den situation vi befinner oss på grund av coronavirusets spridning över världen kan en resa till hemlandet, eller annan plats utomlands, medföra att du hamnar i karantän eller drabbas av restriktioner i andra länder vilket kan göra det omöjligt att ta sig tillbaka till Sverige den dag beslutet om tillfälligt hemarbete upphör eller din närvaro krävs på arbetsplatsen. En sådan frånvaro kan räknas som olovlig och löneavdrag ska då göras. Som medarbetare förväntas du också vara tillgänglig för chef och kollegor under arbetsdagen vilket kan försvåras om det finns tidsskillnader.

  Om du befinner dig utomlands utan att vara på utrikes tjänsteresa eller utstationerad med URA-kontrakt omfattas du inte av arbetsgivarens försäkringar vid tjänsteresa eller URA. Du kan eventuellt vara försäkrad för olycksfall i arbetet via den allmänna arbetsskadeförsäkringen.
   

 • Övriga frågor

  Vad finns det för stöd i att göra riskbedömningar?

  Universitetet har tagit fram en mall för bedömning och hantering av risker relaterade till covid-19. Fastighets- och serviceenheten, Personalenheten och Utbildningsenheten arrangerar webinarier kring riskinventering/-bedömning med anledning av coronaviruset.

  Systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömning kopplat till coronaviruset
   

  Jag känner mig orolig och stressad. Vem kan jag vända mig till?

  Medarbetare som känner sig oroliga kan vända sig till Företagshälsovården för stöd. Är du orolig för att vara smittad, kontakta 1177 Vårdguiden.

  Företagshälsa

  1177 Vårdguiden
   

  Hur ser Göteborgs universitet beredskap för en pandemi ut?

  Sedan slutet av januari finns vid universitetet en krisgrupp som löpande följer, hanterar och bereder universitetsövergripande rekommendationer.

  Krisgruppen konsulterar vid behov specialistkompetens. Gruppen följer utbrottet och dess påverkan via Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet, samarbetspartners och andra lärosäten.

  Till krisgruppen finns en arbetsgrupp kopplad, som hanterar operativa frågor runt coronaviruset .
   

  Jag har hört att vi ska minska vår dykverksamhet under pandemin, stämmer det?

  Tryckkammaren på Östra sjukhuset i Göteborg har dragit ner på verksamheten under dagtid med anledning av coronapandemin. Dykare bör överväga om dykuppdraget som ska utföras är nödvändigt just nu eller om det går att skjuta på det tills belastningen på sjukvården har minskat. Mer information om dykning och covid-19:

  Arbetsmiljö A-Ö: Dykning

Sidansvarig: Frågor om det nya coronaviruset|Sidan uppdaterades: 2020-07-03
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/aktuellt/coronaviruset/fragor-och-svar-om-coronaviruset/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2020-07-06

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?