Till startsida
Det nya coronaviruset: Universitetsgemensam information
Fredag 27 mars 15:22

Frågor och svar till medarbetare om covid-19

På den här sidan hittar du frågor och svar riktade till medarbetare om det nya coronaviruset (covid-19).

Frågor och svar riktade till studenter hittar du i Studentportalen: Frågor och svar riktade till studenter om covid-19

Denna FAQ uppdaterades den 27 mars kl 15:22. Ändringar:

  • Undervisande personal: Ny fråga och svar om GDPR
  • Doktorander: Omformulerat svar på frågan om disputation på distans
  • Övrigt: Ny fråga om vilka rektorsbeslut som tagits

Alla medarbetare

Jag har blivit beordrad att inte vara på arbetsplatsen. Måste jag följa det?

Ja, det är din chef som beslutar om att du inte ska vara på arbetsplatsen.

Rektor har beslutat att vi ska jobba hemifrån men min chef säger att jag ska vara på jobbet, måste jag vara det?

Rektor har beslutat att chefer ska säkerställa att medarbetare som kan arbeta helt eller delvis hemifrån kan göra det. Syftet är att minska smittspridningen. Utgångspunkten är att universitetets verksamhet ska fortgå vilket innebär att en del medarbetare behöver befinna sig på arbetsplatsen helt eller delvis.

Allt hemarbete måste godkännas av närmaste chef.

Vad ska jag tänka på när jag arbetar hemifrån?

Din chef har ansvar för din arbetsmiljö även när du arbetar hemifrån. Samtidigt är det svårt för hen att ha insyn i din arbetssituation på samma sätt som när du befinner dig på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att ni håller kontakten och att du gör din chef uppmärksam på eventuella brister eller svårigheter.

Det kan också vara så att din ergonomiska arbetsmiljö inte blir densamma som på arbetet. Tänk därför på att röra dig och ta pauser. Håll kontakten med arbetsplatsen och kollegorna på det sätt ni kommit överens om.

Är jag försäkrad när jag arbetar hemifrån?

Om din chef har godkänt att du arbetar hemifrån är du normalt försäkrad för olycksfall i arbetet enligt den allmänna arbetsskadeförsäkringen via Försäkringskassan och personskadeavtalet. Detta förutsätter dock att olycksfallet står i påtagligt och direkt samband med det förvärvsarbete som utförs.

Om du drabbas av olycksfall ska du anmäla detta till din chef och arbetsmiljöombudet på din arbetsplats.

Jag har läst att karensavdraget är borttaget, måste jag sjukanmäla mig ändå?

Ja, du anmäler sjukfrånvaro till din chef och rapporterar din frånvaro i Primula som vanligt. För att få kompensation för karensavdraget behöver du i efterhand ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan.

Mitt barns förskola/skola är stängd med anledning av coronaviruset och jag behöver vara hemma och ta hand om mitt barn. Har jag rätt att vara ledig och får jag någon ersättning?

Kommunerna är skyldiga att upprätthålla skolverksamhet och barnomsorg. Om sådan verksamhet tillfälligtvis inte kan erbjudas gäller ändå de vanliga reglerna för såväl rätt till ledighet som ersättning.

Möjlighet till ledighet finns i form av föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen (med ersättning från Försäkringskassan/föräldrapenning). Din chef kan även bevilja semester eller tjänstledighet. Beviljas semester har du rätt till semesterlön. Beviljas tjänstledighet utgår ingen lön.

Jag har hört att jag inte behöver lämna in läkarintyg till arbetsgivaren när jag har varit sjuk i en vecka. Stämmer det?

Ja, från och med den 13 mars behöver du inte längre lämna läkarintyg/tandläkarintyg från dag 8 i sjuklöneperioden. Detta är en tillfällig ändring.

Regeringen har lämnat förslag om att ändra sjuklönelagen tillfälligt på detta sätt. I avvaktan på beslut och ändring av Villkorsavtalet kommer universitetet ändå att börja tillämpa ändringen från den 13 mars. Från och med dag 15 betalas sjukpenning från Försäkringskassan och du ska skicka läkarintyg till Försäkringskassan som vanligt.

Varför ställer inte universitetet in alla resor det kommande halvåret?

Universitetets generella rekommendationer baseras på ansvariga myndigheters rekommendationer men följer också sektorn och samhället i övrigt.

Från och med lördagen den 14 mars avråder UD från alla icke nödvändiga resor till världens samtliga länder. Avrådan gäller för närvarande till 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Göteborgs universitet följer UD:s avrådan, samt tillåter som huvudregel inga resor utomlands fram till 31 maj. Datumet kan komma att ändras. Prefekt/närmaste chef/utbildningsansvarig kan besluta om undantag. Många länder har stängt sina gränser och många resebolag ställer in flyg, tåg och bussresor. Ta med praktiska svårigheter med att resa i din bedömning om resan är nödvändig.

Jag har precis kommit hem från ett drabbat område, vad gäller för mig?

Kontakta din närmaste chef innan du återvänder till arbetsplatsen då förhållanden och rekommendationer förändras snabbt.

Jag har mellanlandat i ett riskområde på väg hem. Vad gäller för mig?

Mellanlandning på en flygplats utomlands räknas som du har vistats i det landet.

Jag vill inte gå till jobbet eftersom det där finns kollegor som varit i områden med smittspridning. Får jag arbeta från hemmet?

Det är din chef som bestämmer om du får arbeta hemifrån, så kontakta hen.

Kan min chef beordra mig att stanna hemma?

Ja, din chef kan beordra dig att jobba hemma. Du och din chef ska i dialog besluta vilka arbetsuppgifter du kan utföra. Lön får du som vanligt om chefen bestämt att du ska jobba hemifrån.

Min chef har beordrat mig hemarbete, men jag håller inte med. Kan jag komma till jobbet?

Nej, det är chefens beslut som gäller.

Jag har en kollega som verkar ha feber, men ändå stannar kvar på jobbet. Vad ska jag göra?

Prata med din chef om du känner dig orolig.

Vi har en inresande forskare som anlände i Sverige för färre än 14 dagar sedan, ska jag be hen jobba hemifrån?

Kontakta din chef. Universitetet rekommenderar att ställa in alla besök, men det är närmaste chef som fattar beslut.

Ska jag avboka internationella besök?

Universitetet rekommenderar starkt att besök från riskområden avbokas, men det är närmaste chef som fattar beslut.

Ska jag avboka alla besök?

Tala med din chef, som är den som bestämmer. Finns oro, överväg alternativ tillsammans med besökare.

Kan universitetet stoppa mina tjänsteresor?

Ja, alla tjänsteresor ska godkännas av närmaste chef. Din chef kan också besluta att du ska avboka en redan planerad resa.

Kan universitetet stoppa min privata resa?

Nej, GU kan inte stoppa din privata resa, men Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till alla länder. Vid privata resor gäller det medborgaransvar som anges i Smittskyddslagen.

Kan jag resa i tjänsten?

GU:s huvudregel är att avråda från icke-nödvändiga utrikesresor, och att övervaka behov av inrikesresor. Beslut om tjänsteresor, oavsett område, fattas av din chef. Kontakta hen för diskussion.

Jag känner mig orolig och stressad. Vem kan jag vända mig till?

Medarbetare som känner sig oroliga kan vända sig till Företagshälsovården för stöd. Är du orolig för att vara smittad, kontakta 1177 Vårdguiden.

Undervisande personal

GDPR: Vad gäller vid undervisning och examination på distans avseende inspelning och streaming?

Information om vad som gäller vid undervisning och examination på distans kopplat till behandling av personuppgifter och GDPR finns i den studieadministrativa handboken.

Kommer universitetet ställa in all undervisning?

Idag finns inga planer på att stänga ner universitets verksamhet utan enbart att övergå till distansstudier.

Kan vi vid behov ändra examinationsform för en kurs, kan vi till exempel skifta till hemtentamen även om det i kursplanen står salstenta?

Kursplaner innehåller bindande föreskrifter som ska följas av lärosätet. UKÄ har däremot informerat om att de inte kommer kritisera lärosäten som ändrar examinationsformer av smittskyddsskäl. Utifrån detta fattade rektor beslut den 16 mars om att den som normalt sett fattar beslut om kursplan ges med hänsyn till Covid-19 rätt att göra avsteg från kursplan om det anses nödvändigt för att minska smittspridning.

Fattas beslut om ändrad examinationsform ska det dokumenteras och diarieföras samt samrådas enligt arbetsordningen.

Tentamenssalen på Viktoriagatan 30 har stängt. Hur påverkar det möjligheten att genomföra salstentamen?

Salstentamen ska överlag vid universitetet ändra format. Se frågan ovan för mer information.

Salen på Viktoriagatan 30 är stängd tillsvidare utifrån att förhindra smittspridning.

Hur får studenter information?

Studenter uppmanas följa den universitetsgemensamma informationen på Studentportalen. I Canvas finns ett meddelande som uppmanar studenter att följa informationen i Studentportalen och det har även gått ut mail till alla studentmailadresser samt de mailadresser studenterna själva angett i Ladok.

Varje institution ansvarar för att informera sina studenter om kurs- och programspecifik information samt att svara på frågor från sina studenter.

Studentportalen

Vad gäller för oss lärare om vi åläggs mer arbete på grund av att undervisningen måste genomföras på distans eller för att våra kollegor blivit sjuka?

Arbetsgivaren kan ålägga lärare sådant arbete, men läraren bör se till att det i så fall dokumenteras på lämpligt sätt, till exempel genom en uppdatering av tjänstgöringsplanen och att det då tydligt framgår att läraren åläggs arbete utöver den plan som fanns sedan tidigare.

Eftersom lärare har årsarbetstid så är det också möjligt att omfördela arbetstid under året.

Om det senare visar sig att läraren har utfört mer arbete än vad som ryms inom årsarbetstiden kan läraren ha rätt till mertids- eller övertidsersättning för det arbete läraren beordrats att utföra.

Här kan du kan läsa mer om årsarbetstid och det lokala arbetstidsavtalet: Lärares arbetstid

Ett moment av undervisningen i kursen jag undervisar i är att genomföra exkursion/fältstudier i Sverige. Hur ska jag tänka? Några kollegor ska dessutom åka till Ungern med sin kurs, behöver de tänka annorlunda?

Göteborgs universitet rekommenderar att ställa in alla icke nödvändiga resor. Utrikesdepartementet Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till alla länder.

Universitetet ska ställa om till distansundervisning vilket påverkar alla kurser och dess innehåll.

Kan jag själv ställa in all min undervisning?

Nej. Om undervisning ska ställas in är det att betrakta som att verksamheten ställs in och det beslutet fattas av universitetsledningen. Däremot kan institutionen själva fatta beslut om alternativa undervisningsformeroch examinationsformer. Dock ska universitetet övergå till distansundervisning utifrån rektors beslut den 17 mars som grundar sig på regeringens rekommendation från och med 17 mars.

Se mer information på PIL enhetens sida.

Vad gäller för studenters arbetsmiljö vid distansstudier?

Kraven i arbetsmiljölagen där studenter ses som arbetstagare kvarstår, även om universitetet tillfälligt lägger om sin undervisning till distansundervisning. Läs mer på följande sida:

Studenters arbetsmiljö vid distansstudier

Doktorander

Arbetsfrågor

För arbetsfrågor se information under Medarbetare.

Kan en disputation genomföras helt eller delvis på distans?

Ja. Vägledning för vad som gäller om disputationen genomförs helt eller delvis på distans finns i den studieadministrativa handboken.

Vad händer om en disputation ställs in?

Ny tid ska bokas in så snart som det är möjligt med hänsyn till smittskydsskäl. Vid behov ska doktorandanställningen förlängas.

Vad händer om mitt forskningsarbete blir försenat för att jag till exempel inte kan samla in data som jag är beroende av?

Universitetet arbetar med att ta fram rekommendationer för de fall där doktorandanställningen kan komma att behöva förlängas med anledning av den rådande situationen.

Studenter

Frågor och svar riktade till studenter i Studentportalen

Övriga frågor

Hur ser Göteborgs universitet beredskap för en pandemi ut?

Sedan slutet av januari finns vid universitetet en krisgrupp som löpande följer, hanterar och bereder universitetsövergripande rekommendationer.

Krisgruppen konsulterar vid behov specialistkompetens. Gruppen följer utbrottet och dess påverkan via Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet, samarbetspartners och andra lärosäten.

Till krisgruppen finns en arbetsgrupp kopplad, som hanterar operativa frågor runt coronaviruset.

Vilka beslut har fattats av rektor kopplade till covid-19?

Rektorsbesluten kopplade till covid-19 finns att läsa i sin helhet på följande sida:

Till chefer om det nya coronaviruset

Sidansvarig: Frågor om det nya coronaviruset|Sidan uppdaterades: 2020-03-27
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/aktuellt/coronaviruset/fragor-och-svar-om-coronaviruset/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2020-03-28

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?