Till startsida

Universitetsgemensam information om covid-19

Här har vi samlat Göteborgs universitets information kring covid-19 för medarbetare. Universitetet bevakar kontinuerligt läget och följer myndigheternas rekommendationer. Uppdaterad 13 januari 2022.

Har du frågor kopplat till covid-19 som du inte hittar svar på här? Skicka ett mejl till corona@gu.se.

Åtgärder med anledning av nya smittskyddsrekommendationer

Regering och Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om utökade råd och rekommendationer för att hejda smittspridningen av covid-19, som gäller från den 8 och 23 december. Den 11 januari 2022 meddelade regeringen även nya åtgärder för lärosätena.

Rektor Eva Wiberg har beslutat att följande ska gälla från den 12 januari:

 • Undervisning ska ske på plats om riskreducerande åtgärder vidtas. Större föreläsningar som inte genomförs på distans kan ges vid flera tillfällen. Distansundervisning kan användas som ett verktyg för att glesa ut på campus om undervisningens kvalitet kan bibehållas, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Där det är möjligt och lämpligt kan utbildningsansvarig erbjuda hybridundervisning för att underlätta för studenter med symtom.

  Riskbedömningsmall för smittrisk vid undervisning och sammankomster.
   
 • Examinationer och obligatoriska moment kan genomförs på plats om riskreducerande åtgärder vidtas. De kan, om möjligt och lämpligt, genomföras vid flera tillfällen som en åtgärd för att få ner antalet personer i en samling. Institutionerna uppmanas att, där det är möjligt och lämpligt, lägga in extra tillfällen för omtentamen. I skrivsalarna ska särskilda riskreducerande åtgärder vidtas. Studenter ska hålla avstånd i skrivsalarna samt på väg in och ut.
   
 • Disputationer kan fortsatt ske på plats med lämpliga smittskyddsåtgärder.
   
 • Tillfälligt hemarbete fortsätter. Alla som kan ska arbeta hemma så länge regeringens uppdrag till myndigheter om tillfälligt hemarbete kvarstår. Berörd chef avgör utifrån verksamhetens behov och förutsättningar vilka medarbetare som ska vara på arbetsplatsen.
   
 • Större personalsammankomster, möten och dylikt ska vara digitala och inte på plats.
   
 • Allmänna sammankomster ska endast genomföras så länge smittskyddsåtgärder kan vidtas enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer och med de antalsbegränsningar som Folkhälsomyndigheten angivit.
   

Läs rektorsbeslut för höstterminen 2021

Skydda dig själv och andra

Att vaccinera sig mot covid-19 är det bästa sättet att skydda sig själv och andra. Universitet uppmuntrar medarbetare och studenter att vaccinera sig. Medarbetare kan efter avstämning med chef vaccinera sig på arbetstid.

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 (1177.se)

Du ska även vara uppmärksam på nytillkomna symptom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. Stanna hemma om du får symtom och testa dig för covid-19. Om någon du bor med får covid-19 behöver även du stanna hemma.

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 från Folkhälsomyndigheten

Vid smitta på universitetet

För att minska risk för smittspridning är det viktigt att universitetet snabbt får veta om en medarbetare eller student som har testats positiv för covid-19, har varit i universitetets lokaler eller på praktik, exkursion eller liknande och där träffat andra medarbetare eller studenter, under smittsam period.

Läs mer: Vid smitta på universitetet

Frågor och svar till medarbetare

Frågor och svar kan komma att uppdateras med kort varsel, eftersom rekomendationer och restriktioner kan ändras från dag till dag. Universitetet följer utvecklingen noggrant, och uppdaterar informationen löpande. Hittar du inte svar på din fråga, mejla corona@gu.se.

 • Smittskyddsåtgärder vid arrangemang

  Folkhälsomyndigheten har meddelat föreskrifter och allmänna råd om smittskyddsåtgärder vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Vad omfattar dessa smittskyddsregler?

  Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19 (HSLF-FS 2021:87), se länk nedan, har sedan den 1 december 2021 skärpts i omgångar. De senaste tilläggen började gälla den 12 januari.

  Förutom allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus omfattar dessa regler bland annat platser för fritids- och kulturverksamheter, serveringsställen och kollektivtrafik.

  Smittskyddsreglerna för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus innebär bland annat följande. Anordnaren ska alltid vidta vissa grundläggande smittskyddsåtgärder. Dessa omfattar bland annat information om hur smittspridning kan undvikas och möjligheter för deltagare att tvätta händerna eller använda handsprit.

  Om det är fler än 20 deltagare ska anordnaren dessutom se till att deltagarna har en anvisad sittplats och att deltagarna delas upp i sällskap om maximalt 8 personer. Det ska då vara minst 1 meter mellan sällskapen. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs alltid vaccinationsbevis.

  Folkhälsomyndigheten har härutöver lämnat in en hemställan till regeringen om att antalet deltagare som samtidigt besöker sammankomsten eller tillställningen aldrig får uppgå till mer än 500. Detta så kallade maxtak föreslås börja gälla från och med den 19 januari.

  Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

  Examinationer eller undervisning omfattas inte av dessa föreskrifter och allmänna råd. Inte heller omfattas sammankomster för personalen, för kåraktiviteter eller sammankomster i andra privata sammanhang.

  Du kan läsa mer om vad som då istället gäller på Folkhälsomyndighetens hemsida.

  Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19 (Folkhälsomyndigheten) 

  Vad menas med allmän sammankomst och offentlig tillställning?

  Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är möten och arrangemang som anordnas för allmänheten eller dit allmänheten har tillträde.

  En populärvetenskaplig föreläsning som anordnas av oss på universitetet och som är öppen för allmänheten är exempel på en allmän sammankomst. Ett exempel på vad som inte är en allmän sammankomst är en föreläsning för studenter.

  Bestämmelser om vad som kan utgöra en allmän sammankomst eller offentlig tillställning finns i ordningslagen (1993:1617). Du kan också läsa mer om vad som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polisens hemsida.

  Ordningslag (1993:1617)

  Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (Polisen)

  Vid undervisning ska smittskyddsåtgärder vidtas för att undvika trängsel och stora samlingar. Hur kan vi bedöma om smittskyddsåtgärder behöver vidtas och isåfall vilka?

  Universitetet har tagit fram en riskbedömningsmall för smittrisk vid undervisning och sammankomster som du kan använda dig av. Mallen vänder sig främst till utbildningsansvariga, kursansvariga, lärare men den kan även användas vid andra samlingar än undervisning.

  Riskbedömningsmall: smittrisk vid undervisning och sammankomster

  Vilka smittskyddsåtgärder kan bli aktuella i en situation när någon annan aktör än Göteborgs universitet använder universitetets lokaler för en allmän sammankomst eller offentlig tillställning?

  Det förekommer att en privat aktör (t.ex. en förening) vill använda universitetets lokaler eller andra utrymmen för att själv anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Det är i så fall anordnaren som ansvarar för att känna till och följa de föreskrifter och allmänna råd om smittskyddsåtgärder som gäller.

 • Disputationer

  Räknas disputation som en allmän sammankomst?

  Disputationer räknas som en examination och är därmed undantaget regler kring allmänna sammankomster. Även om disputationen inte är att betrakta som en allmän sammankomst så har vi alla ändå ett ansvar att försöka minimera risken för smittspridning. Folkhälsomyndigheten har bra information om vad man ska tänka på för att skydda sig själv och andra på sin webbplats.

  Skydda dig själv och andra - rekommendationer om covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

  Kan jag genomföra min disputation på distans?

  Möjligheten att genomföra disputationer delvis på distans och samtidigt livestreama disputationen till både inbjudna gäster och allmänhet kvarstår.
  I den studieadministrativa handboken hittar du en vägledning som är användbar i de fall disputationen delvis genomförs på distans. Du kan vända dig till din institution för att få hjälp med att boka Webinar via Zoom om du vill använda dig av den möjligheten.

  Särskilda anpassningar för studieadministration med anledning av covid-19 (Medarbetarportalen)

  Jag ska disputera inom kort. Vad behöver jag tänkta på?

  Även om disputationen inte är att betrakta som en allmän sammankomst så har vi alla ändå ett ansvar att försöka minimera risken för smittspridning. Folkhälsomyndigheten har bra information om vad man ska tänka på för att skydda sig själv och andra på sin webbplats.

  Skydda dig själv och andra - rekommendationer om covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

  Observera att om och när nya rekommendationer införs kan det gå fort, vilket innebär att det som gäller idag kanske inte gäller när det är dags för din disputation. Notera även att det kan vara skillnader avseende rekommendationer mellan universitetets verksamhet (examinationen/disputationen) och efterföljande disputationsfest, vilket faller under regelverket för privata sammankomster, även om den sker inom universitetets lokaler.

 • Vaccination mot covid-19

  Kan arbetsgivaren kräva att jag vaccinerar mig?

  Nej, det kan arbetsgivaren inte göra. Arbetsgivaren har inte heller rätt att kräva information om du har vaccinerat dig och orsakerna bakom ditt beslut. Arbetet på arbetsplatsen kommer att planeras utifrån verksamhetens behov i enlighet med gällande riktlinjer, oberoende av om medarbetare är vaccinerade eller inte.

  För att begränsa smittspridning kommer universitetet däremot att fortsatt undersöka risker på arbetsplatsen och vidta försiktighetsåtgärder. Om riskbedömningen visar smittrisker på en arbetsplats, kan arbetsgivaren bjuda in medarbetaren till en dialog om skyddsåtgärder på arbetsplatsen, uppmuntra medarbetaren att vaccinera sig och underlätta vaccination, genom att exempelvis ge möjlighet att vaccinera sig under arbetstid.

  Det kan däremot uppstå stituationer där arbetsgivaren behöver göra förändringar i arbetsuppgifterna så att vissa specificerade arbetsuppgifter enbart får utföras av fullvaccinerade medarbetare. Då behövs att hela arbetssituationen bedöms och att det finns särskilda skäl utifrån verskamhetens behov, till exempel att medarbetaren har patientkontakt. Det kan också uppstå situationer där vaccination blir nödvändig för att du ska kunna fullgöra dina arbetsuppgifter, till exempel vid utlandsresa där det andra landet eller platsen du ska besöka har ställt upp krav på vaccination.

  Genom att vaccinera dig kan du skydda dig själv från att bli sjuk och dessutom minskar risken att smitta andra. Inget vaccin ger 100% skydd från att bli smittad men alla covidvaccin som används i Sverige ger bra skydd mot allvarliga symptom av covid-19. Vaccinationen mot covid-19 är frivillig och kostnadsfri.

  Får jag vaccinera mig mot covid-19 på arbetstid?

  Ja. Medarbetare vid Göteborgs unviersitet kan vaccinera sig mot covid-19 under arbetstid utan löneavdrag. Ledigheten ska stämmas av med berörd chef innan besöket för att verksamheten inte ska påverkas negativt, till exempel tvingas stänga.

  Så gör du för att viccainera dig mot covid-19

  Jag vill vaccinera mig mot covid-19, men saknar svenskt personnummer. Hur gör jag?

  Alla som bor i Sverige och är över 12 år erbjuds kostnadsfri vaccination mot covid-19. Du behöver inte vara svensk medborgare för att få vaccinet. På 1177.se kan du läsa mer om när och hur du kan vaccinera dig, samt söka fram vaccinationsmottagning för att boka tid.

  Läs mottagningens information noga innan du bokar. Om du inte har möjlighet att boka en tid digitalt kan du ringa till mottagningen.

  Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 (1177.se)

  Vaccinationstider covid-19 i Västra Götaland (Västra Götalandsregionen)

  Kan jag få ett vaccinationsbevis om jag saknar svenskt personnummer?

  Om du är vaccinerad i Sverige, men saknar personnummer eller samordningsnummer så har du fått din vaccination registrerad på så kallat reservnummer. Nu kan du få ett vaccinationsbevis genom att kontakta vården i den region där du har vaccinerats.

  Tjänsten kommer att finnas tillgänglig från januari 2022, men OBSERVERA att regionerna har olika startdatum.

  Vaccinationsbevis registrerat på reservnummer (eHälsomyndigheten)

   

 • Riskgrupp

  Regeringen föreslår att coronarelaterade ersättningar återinförs, bland annat ersättning för riskgrupper. Vad gäller?

  Eftersom det inte finns något beslut än, så gäller nuvarande regler (2021-12-08). Frågor och svar kommer att uppdateras så snart vi vet mer.

  Du kan även hålla dig uppdaterad på Försäkringskassans webbsida om coronaviruset. Här informerar de bland om vilka coronarelaterade ersättningar som regeringen föreslagit ska återinföras eller förlängas, och vad som gäller idag.

  Försäkringskassans samlade info om coronaviruset

  Jag tillhör en riskgrupp och är orolig för att vara på arbetsplatsen. Kan jag fortsätta att arbeta hemma?

  Tala med din chef. När rekommendationerna om hemarbete inte längre finns kvar, finns inte lika stora möjligheter att arbeta hemifrån. Stegvis återgång och arbetet på arbetsplatsen kommer att planeras utifrån verksamhetens behov och bedömningen av arbetsmiljörisker.

  Om du har ett läkarintyg som styrker att du tillhör en riskgrupp för covid-19 ska arbetsgivaren bedöma behoven av arbetsanpassning och vidta lämpliga anpassningsåtgärderna. Medarbetare som tillhör riskgrupp eller sammanbor med person i riskgrupp bör efter överenskommelse med närmaste chef, så långt det är möjligt, fortsätt beredas möjlighet till tillfälligt hemarbete. Om det inte går att anpassa ditt nuvarande arbete kan det vara aktuellt med delvis andra arbetsuppgifter.

  Den tillfälliga ersättningen till riskgrupper upphör från och med den 1 oktober 2021.

  Socialstyrelsen: Riskgrupper

  Försäkringskassan: Coronaviruset - det här gäller

  En person jag bor med tillhör en riskgrupp. Har jag rätt att vara hemma för att undvika att smitta?

  Medarbetare som sammanbor med person i riskgrupp ska tala med sin chef. Och efter överenskommelse med närmaste chef, så långt det är möjligt, fortsätt beredas möjlighet till tillfälligt hemarbete, detta under förutsättning att det är lämpligt med tanke på arbetsuppgifterna. Om det inte går att anpassa ditt nuvarande arbete kan det vara aktuellt med delvis andra arbetsuppgifter.

 • Vid sjukdom, misstänkt eller bekräftad covid-19

  Jag är bara lite snuvig, men har arbetsuppgifter som jag inte kan göra hemifrån. Kan jag gå till jobbet ändå

  Nej. Du ska stanna hemma om du känner dig sjuk med snuva, halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla, eller andra symtom som kan bero på covid-19 eller annan luftvägsinfektion. Detta gäller oavsett om du är fullvaccinerad eller inte.

  Folkhälsomyndigheten råder alla testa sig för covid-19 om de får symtom. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad. Du som haft konstaterad covid-19 senaste halvåret behöver inte testa dig.

  Folkhälsomyndigheten: Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

  En person som jag bor tillsammans med är hemma sjuk. Ska även jag stanna hemma?

  Folkhälsomyndigheten har information på sin webbsida om vad som skka göra om någon i hushållet känner sig sjuk. Det är din närmaste chef som utifrån verksamhetens behov och i samråd med dig avgör i vilken utsträckning det är möjligt att arbeta helt eller delvis hemifrån.

  Folkhälsomyndigheten: Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

  Jag har testats positivt för covid-19. Jag har varit på jobbet strax innan jag blev sjuk. Behöver jag meddela någon detta?

  Ja, om du har träffat medarbetare eller studenter i eller utanför universitetets lokaler under en period då du kan ha varit smittad ska du meddela din chef för att minska risk för smittspridning.

  Observera att dialog om smitta, sjukdom och smittrisk ska föras per telefon och inte mejlas, med undantag av de formella mejl som beskrivs i steg för steg-guiderna om chefens ansvar.

  Vid smitta på universitetet

  Jag har testat positivt för covid-19, men har inte befunnit mig i universitetets lokaler. Behöver jag meddela min chef att jag testat positivt?

  Nej, det behöver du inte. Du behöver enbart meddela positivt covid-test om du har träffat medarbetare eller studenter i eller utanför universitetets lokaler under en period då du kan ha varit smittsam. Du behöver även meddela chefen om du tror att du själv kan ha blivit smittad på arbetsplatsen.

  Jag misstänker att jag har smittats med covid-19, men saknar svenskt personnummer. Hur gör jag för att testa mig?

  Även du som inte har svenskt personnummer har rätt att bli testad för covid-19 utan kostnad. Uppgifter om vårdcentraler som genomför dessa tester hittar du på 1177.se. Du som inte har svenskt personnummer kan dock inte boka tid via 1177.se utan måste ringa till vårdcentralen för att boka en tid.

  Provtagning för covid-19 i Västra Götaland (1177.se)

  Jag har fått information om att student är smittad av covid-19. Vad ska jag göra nu?

  Medarbetare som blivit kontaktad av en student som testats positivt för covid-19 ska meddela sin chef eller studentens prefekt/kursledare (beroende på situation) detta, om studenten har träffat personal eller studenter i eller utanför universitetets lokaler under en period då studenten kan ha varit smittsam.

  Läs mer: Vid smitta på universitetet

  Erbjuder universitetet provtagning för covid-19 via företagshälsovården?

  Nej, om du vill testa dig hänvisar vi dig till din vårdcentral.

  Provtagning för covid-19 i Västra Götaland (1177.se)

 • Ersättning, sjukfrånvaro och vab

  Regeringen föreslår att coronarelaterade ersättningar återinförs. Vad gäller?

  Eftersom det inte finns något beslut än, så gäller nuvarande regler (2021-12-08). Frågor och svar kommer att uppdateras så snart vi vet mer.

  Du kan även hålla dig uppdaterad på Försäkringskassans webbsida om coronaviruset. Här informerar de bland om vilka coronarelaterade ersättningar som regeringen föreslagit ska återinföras eller förlängas, och vad som gäller idag.

  Försäkringskassans samlade info om coronaviruset

  Vad händer med ersättning för karens om jag blir sjuk efter den 30 september?

  Från och med 1 oktober upphör den tillfälliga ersättningen för karens. E-tjänsterna ligger dock kvar hos Försäkringskassan för att du ska kunna söka ersättning i efterhand för dagar före 1 oktober 2021. Du sjukanmäler dig i Primula på vanligt sätt.

  När behöver jag lämna läkarintyg till arbetsgivaren?

  Från och med 1 oktober tar regeringen bort det tillfälliga undantaget som gällt för läkarintyg. Det innebär att du ska visa upp läkarintyg för arbetsgivaren från dag 8 i sjuklöneperioden för att få sjuklön och för Försäkringskassan från dag 15 när du ansöker om sjukpenning. Detta gäller om din första sjukdag är från 1 oktober 2021. Glöm inte att rapportera din sjukfrånvaro i Primula från första sjukdagen.

  En person som jag bor tillsammans med är hemma sjuk och jag kanske är smittad. Kan jag få ersättning om jag stannar hemma?

  Har någon i hushållet covid-19 blir ni kontaktade av vården och får förhållningsregler. Reglerna talar om vad ni behöver göra för att inte sprida smittan vidare.

  Om du har:

  • Arbetsförmåga och kan utföra ditt arbete hemifrån utgår lön som vanligt.
  • Arbetsförmåga men inte har möjlighet att utföra ditt arbete hemifrån kan du ha rätt till Lön till smittbärare.
  • Nedsatt arbetsförmåga har du rätt till sjuklön och sjukpenning och ska sjukanmäla dig på vanligt sätt.

  Det är din närmaste chef som utifrån verksamhetens behov och i samråd med dig avgör i vilken utsträckning det är möjligt att arbeta helt eller delvis hemifrån.

  I statlig sektor gäller att parterna kommit överens om att betala Lön till smittbärare istället för att du ansöker om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Det innebär i princip att inget löneavdrag kommer att göras. Frånvaron ska ändå registreras i Primula i formuläret “Ledighet” (risk smitta).

  För att du ska kunna få Lön till smittbärare, antingen på grund av att du själv misstänks vara smittad eller att någon i samma hushåll är konstaterad smittad och du omfattas av förhållningsregler, krävs normalt ett skriftligt intyg från läkare eller motsvarande från första dagen.

  Nu har regeringen beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg i syfte att underlätta för vården. Du måste ändå själv kunna intyga för din chef att en läkare/motsvarande faktiskt har fattat ett sådant beslut för att Lön till smittbärare ska kunna betalas ut. Detta är tillfälliga bestämmelser som gäller från och med den 27 december och fram till och med den 31 mars 2022.

  Smittbärarpenning från Försäkringskassan kan ändå bli aktuellt om ersättningen skulle överstiga din statliga lön eller om du vill söka ersättning för resor i samband med läkarbesök.

  Läs mer:

  Folkhälsomyndihgetens information om du eller någon i familjen har blivit sjuk

  Försäkringskassan om smittbärarpenning

  Mitt barns förskola/skola är stängd på grund av coronaviruset. Kan jag få ersättning för vab?

  Om regeringen eller huvudmannen beslutar om att ditt barns förskola/skola ska stängas kan du få ersättning från Försäkringskassan för vård av barn, om du behöver avstå från att jobba fastän ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta. Detta är en tillfällig regeländring som förlängts, och gäller som längst till den 31 januari 2022.

  Orsaken till stängningen ska vara på grund av smittskyddsläkares eller Folkhälsomyndighetens rekommendation, när verksamheten ligger i ett riskområde som Folkhälsomyndigheten har spärrat av eller när verksamheten inte kan bedrivas på grund av att stora delar av personalen är sjuk.

  Eftersom Försäkringskassan har olika regler för ersättning och krav på läkarintyg beroende på hur gammalt ditt barn är måste du ta reda på vad som gäller i just ditt fall.

  Du rapporterar frånvaro med tillfällig föräldrapenning i Primula på vanligt sätt.

  Försäkringskassan: Coronaviruset - det här gäller

 • Undervisning

  Vid undervisning ska smittskyddsåtgärder vidtas för att undvika trängsel och stora samlingar. Hur kan vi bedöma om smittskyddsåtgärder behöver vidtas och isåfall vilka?

  Universitetet har tagit fram en riskbedömningsmall för smittrisk vid undervisning och sammankomster som du kan använda dig av. Mallen vänder sig främst till utbildningsansvariga, kursansvariga, lärare men den kan även användas vid andra samlingar än undervisning.

  Riskbedömningsmall: smittrisk vid undervisning och sammankomster

  Omfattas föreläsningar och tentamen av de nya smittskyddsåtgärderna gällande allmän sammankomst?

  Nej. Undervisning och examination är inte en allmän sammankomst. Här gäller fortsatt universitetets inriktningsbeslut och Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om covid-19. Att vaccinera sig och stanna hemma vid symptom är fortsatt viktigt.

  Min institution har bestämt att min kurs ska ges på campus. Kan jag själv välja att ställa in undervisningen på grund av risk för smittspridning?

  Nej. Om undervisning ska ställas in är det att betrakta som att verksamheten ställs in och det beslutet fattas av universitetsledningen. Det är upp till institutionen att bedöma och besluta om en kurs eller del av kurs ska ges via distans eller på campus.

  Undervisning på distans (PIL-enhetens webb)

  Hybridundervisning (PIL-enhetens webb)

  Vad gäller juridiskt vid inspelning av undervisning, examination eller motsvarande, med hjälp av Zoom, Canvas eller motsvarande digitala verktyg?

  Oavsett hur digitala mötesverktyg används så innebär användandet en behandling av de deltagandes personuppgifter. I den studieadministrativa handboken har vi samlat mer information om vad du som lärare behöver ta ställning till inför användandet av Zoom, Canvas eller motsvarande, i din undervisning och examination.

  Studieadministrativa handboken: Särskilda anpassningar för studieadministration med anledning av covid-19 - undervisning och examination

 • Tenta och examination

  Vad gäller för tentamen i skrivsal höstterminen 2021?

  I och med regeringens beslut om stegvis avveckling av pandemirestriktioner möjliggörs det för att skriva fler tentor i skrivsalen på Viktoriagatan 30, med start den 30 augusti 2021. Tentamensservice kommer att behålla några av de rutiner som införts under pandemin och även utöka avståndet mellan bänkar något.

  Under stängningen av skrivsalen har möjligheten att ge digital salstentamen (DISA) i hemmiljö erbjudits. Under höstterminen kommer DISA i hemmiljö erbjudas, dock endast med ID-kontroll. Från och med vårterminen 2022 återgår DISA till digital salstentamen, enbart i de universitetsgemensamma skrivsalarna.

  Mer information:

  Examination (Medarbetarportalen)

  Nyhet 7 juni 2021: Återgång till verksamhet i skrivsalen på Viktoriagatan 30 från HT21

  Var hittar jag information som rör examination och tentamensservice?

  I den studieadministrativa handboken för grundnivå och avancerad nivå finns en sektion om examination och tentamensservice.

  Dessutom finns det på PIL-enhetens webb råd och rekommendationer till dig som måste anpassa dina examinationer på grund av covid-19 på sidan Examination på distans.

 • Bevarande av handlingar med uppgifter om covid-19

  Vad gäller rörande bevaring och diarieföring kopplat till covid-19?

  Riksarkivet uppmanar statliga myndigheter att bevara handlingar som innehåller uppgifter om corona eller som på olika sätt belyser hur covid-19 påverkar verksamheten. Dokumentation från den här tiden är att anse som samhällsviktig information som är viktig både för verksamheten och till nytta för framtida forskning. Den utgör dessutom en del i bilden av hur Sverige som helhet hanterat krisen. Läs mer på sidorna om diarieföring och arkivering:

  Bevarande med anledning av covid-19

 • Resor i tjänsten och privat

  Kan universitetet stoppa mina tjänsteresor?

  Ja. Alla tjänsteresor ska godkännas av närmaste chef. Din chef kan också besluta att du ska avboka en redan planerad resa.

  Kan universitetet stoppa min privata resa?

  Nej. Göteborgs universitet kan inte stoppa din privata resa. Det är däremot viktigt att du sätter dig in i vilka regler som gäller innan du reser.

  Olika regler kan gälla beroende på land och om du är vaccinerad. En resa utomlands kan innebära att du hamnar i karantän eller drabbas av restriktioner i andra länder eller vid inresa till Sverige.

  Om du inte kan arbeta hemifrån men måste stanna hemma som en följd av utlandsresa och Folkhälsomyndighetens rekommendationer står du inte till arbetsgivarens förfogande. Du kan då behöva ansöka om fortsatt semester alternativt tjänstledighet utan lön.

  Jag har varit på tjänsteresa. Vad gäller för mig?

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla ska ta ett PCR-test vid återkomsten till Sverige. Har du varit i södra Afrika ska du dessutom stanna hemma i sju dagar samt ta en nytt PCR-test efter fem dagar.

  Om du kan arbeta hemifrån ska du göra det, men även om arbetsuppgifterna inte kan utföras hemifrån har du rätt till lön eftersom du varit på en beordrad tjänsteresa.

  Rekommendationer till dig som reser in i Sverige (Folkhälsomyndigheten)

  Var finns information om resor till och från Sverige?

  Du kan bland annat läsa mer på följande sidor:

  Folkhälsomyndigheten: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

  Polisen: Att resa till Sverige från utlandet under coronapandemin

  Regeringen: Frågor och svar inför utlandsresa under coronapandemin

 • Mer information om covid-19
Sidansvarig: Arbetsgruppen för operativa frågor kopplade till covid-19|Sidan uppdaterades: 2022-01-13
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/aktuellt/coronaviruset/?selectedSegment=mer-information-om-covid-19&languageId=100000&skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2022-01-22

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?