Till startsida

"VR har svärtat ner Sveriges rykte som forskarnation"

27 september 2011, GU Journalen nr 5-11

Ena stunden är hon anklagad för grov oredlighet i en av de största utredningarna om forskningsfusk i svensk historia.
Andra stunden har Vetenskapsrådet dragit tillbaka sitt utlåtande och är nu inte ens säker på att något fusk överhuvudtaget förekommit.
– Hela ärendet kring Suchitra Holgersson har skötts obegripligt uselt och har skadat svensk forskning för lång tid framöver, menar Börje Haraldsson.

Det är en lång och krånglig historia som tar sin början sommaren 2008 när Suchitra Holgersson hamnar i konflikt med en av sina doktorander på Karolinska Institutet. Schismen eskalerar när hon flyttar till Göteborg och leder så småningom till att tre tidigare medarbetare anmäler henne för oredlighet.
Börje Haraldsson, som i sin dåvarande roll som vicedekan fick i uppdrag av dekan Olle Larkö att bevaka ärendet, menar att problemen börjar redan här.
– Det första man gör när man ska utreda forskningsfusk är att säkra materialet. Det gjorde inte KI och därmed har VR:s råd inte kunnat följa resultat från enskilda analyser, via sammanställningar till färdig publikation. Att idag ta reda på vad som hände för flera år sedan är därmed omöjligt.
Efter KI:s utredning lämnades ärendet vidare till Vetenskapsrådet. Det skulle ta ett och ett halvt år innan VR kom fram till att Suchitra Holgersson gjort sig skyldig till mycket grov oredlighet i forskning.

Det var när VR publicerade sitt utlåtande som Kristoffer Hellstrand, professor i tumör-immunologi, och Elias Eriksson, professor i farmakologi, började intressera sig för fallet.
– Eftersom jag använder likartad apparatur som fusket ska ha utförts på blev jag intresserad och började granska ärendet. Min slutsats blev att det inte fanns bevis för att det överhuvudtaget skett något fusk, säger Kristoffer Hellstrand.
Detsamma kommer Börje Haraldsson fram till efter att ha lagt ner ett hundratal timmar på sin granskning.
– Jag vet inte om hon är skyldig men jag tror inte det. Om jag hade hittat något enda bevis för att hon hade fuskat hade jag inte försvarat henne.

Utredningen visade sig vara full av oklarheter.
– Det är obegripligt att VR har kunnat göra en så usel undersökning. Många dokument saknar datering, och flera anklagelsepunkter lades till efter hand. VR, som är ett rådgivande organ, har agerat både utredare, åklagare och domstol. Beslutet har inte gått att överklaga. Och KI har gjort saken ännu värre genom att sprida rykten över hela världen. Detta har fått ödesdigra konsekvenser för Suchitra Holgersson eftersom forskningsfusk är ett socialt skambrott som innebär livslångt yrkesförbud.
För att bevisa sin oskuld måste en forskare kunna redogöra för varje led från experiment till dragna slutsatser, påpekar Börje Haraldsson. Att Suchitra Holgersson inte kunnat göra det kan förklaras av att ingen brydde sig om att säkra datorer, pärmar och loggböcker. Hon har inte fått tillgång till sitt eget forskningsmaterial, trots att hon begärt det upprepade gånger. Hon har dessutom anklagats för oredlighet i manuskript som inte ens publicerats.
– Att man inte har kunnat återfinna originaldata för värden i enstaka tabeller är olyckligt men behöver inte vara uttryck för något bedrägeri, säger Kristoffer Hellstrand. Och varför det är självklart att just Suchitra Holgersson skulle ha förfalskat resultaten är svårt att förstå.

En av de allvarligaste åtalspunkterna var att Suchitra Holgersson skulle ha försökt vilseleda VR:s utredare. Bland annat skulle hon varit inne på KI och förfalskat papper.
– Vid den tidpunkt då detta brott skulle ha begåtts hade Suchitra Holgersson dels inte tillträde till KI, dels alibi för hela dagen, berättar Kristoffer Hellstrand. Från det att utredarna upptäckte den påstådda förfalskningen pingsten 2010 till dess att de sakkunniga skrev det utlåtande som senare publicerades på VR:s hemsida gick det bara 48 timmar. På denna rekordtid utredde man alltså ett brott som ledde till indragna forskningsanslag, förbud att söka nya anslag i tio år och i förlängningen avsked som professor.
Båda menar att Suchitra Holgersson varit dömd på förhand. 
 – VR, som krävde absolut ordning bland Suchitra Holgerssons arkiverade forskningsresultat, hade ingen ordning alls i sitt eget arkiv, påpekar Kristoffer Hellstrand.
– Att man i Sverige kan bli anklagad utan att få veta anklagelsepunkterna, kallas till förhör utan rättsligt ombud för att ensam försvara sig mot personer som agerar både åklagare och domare samt förbjudas ta del av dokument, kan närmast beskrivas som en inkvisition, förklarar Börje Haraldsson.

Det enda positiva i ärendet, menar han, är att VR nu tar tillbaka hela utredningen och tillsätter en kommission för att ta reda på hur ärendet skötts. Detta borde också leda till en insikt om att misstankar om forskningsfusk måste behandlas på ett rättssäkert sätt, menar han.
– Utredningen bör i första hand ske vid det egna lärosätet och självklart måste man kunna överklaga beslut.

Det finns ett inslag av hjärtlöshet i hela historien, påpekar Kristoffer Hellstrand, som framhåller att Suchitra Holgersson är en stor tillgång för Göteborgs universitet.
– När nyheten kom att man lyckats tillverka kärl med hjälp av stamceller som opererats in i levern på en 10-årig flicka vägrade GU att nämna Suchitra Holgerssons namn i pressmeddelandet, trots att det var hennes forskning som låg till grund för framgången.

Rektor Pam Fredman har nu återkallat avskedsansökan.

Anser du att du har gjort tillräckligt som myndighetschef i den här frågan?
– Som myndighetschef har jag hanterat ärendet på ett för universitetet formellt korrekt sätt. Som ärendet utvecklade sig med beslut från KI om att det förelåg oredlighet i forskning, innebar detta att jag inte hade utrymme att agera på något annat sätt än det jag har gjort.

Var det rätt att lämna in en begäran till Statens ansvarsnämnd väl medveten om att det fanns brister i utredningen?
– Baserat på det underlag som fanns vid tidpunkten för anmälan var det rätt. Samma dag som jag fick reda på att Vetenskapsrådet dragit tillbaka sin fuskutredning fattade jag beslut om att återkalla universitetets anmälan till Statens ansvarsnämnd. Det finns därmed nu inget ärende i frågan hos Göteborgs universitet.

"Det värsta som kan hända en forskare"
Suchitra Holgersson

Vetenskapsrådet drar nu tillbaka fuskutredningen.
Vad har du för kommentar till det?
– Jag är självklart mycket lättad. Samtidigt förtvivlad över att det kunnat pågå så länge trots att vi vid upprepade tillfällen påtalat brister i utredningen, alltifrån KI:s mycket summariska utredning till VR:s utredning. Ingen hänsyn har tagits till de formella argument vi framfört kring utredningens bristande rättssäkerhet och bevisläge i själva skuldfrågan. Jag är också mycket tacksam för att nyhetssajten Farad (Sus Andersson) intresserat sig för mitt fall och faktiskt gått in och kontrollerat VR:s diarium så att oordningen uppdagats.

Men att ha levt med anklagelser om fusk under flera år, hur har det påverkat dig på ett personligt plan?
– Att ställas inför att eventuellt förlora sitt arbete är jobbigt, men absolut värst är att bli utpekad som en oärlig fuskare. Man känner sig förminskad som människa och undrar hur folk runt omkring en tänker. Man blir deprimerad helt enkelt. Detta har inte bara påverkat mig utan hela min familj, min man och mina barn, och mitt arbete.

VR har strypt forskningsmedel till dig. På vilka andra sätt har detta påverkat din forskarkarriär?
– Detta påverkar hela min forskarkarriär eftersom det inte bara är VR som strypt mina forskningsmedel. Det har blivit svårare att söka pengar från alla håll, svårare att publicera och svårare att få tala på internationella kongresser. Att bli misstänkt och anklagad för forskningsfusk är det värsta som kan hända en forskare.

Vad tycker du om att VR ska genomför en utredning om vad som har gått snett?
– Jag välkomnar en ny utredning som kan fria mig från alla misstankar.

Vilka lärdomar kan man dra av detta vad gäller tilltron till vetenskapssamhället?
– För framtiden är det absolut nödvändigt att få en struktur kring utredningar av misstänkt oredlighet som gör att de kan bedrivas på ett rättssäkert sätt. En kombination av juridisk och vetenskaplig kompetens behövs. Självfallet påverkar alla fall av misstänkt oredlighet vetenskapssamhällets förtroende hos allmänheten negativt.

Vad tycker du om rektor Pam Fredmans roll i den här affären?
– Jag är besviken på att hon inte tillåtit sig att bli informerad av de till mig oberoende personer som faktiskt läst utredningen i detalj och kommit till en helt annan slutsats än VR. Det som är skrämmande i hela historien är att alla, utan att dra egna slutsatser, lutat sig mot den initiala VR-utredningen. När den sedan visat sig inte hålla måttet – ja, då faller allt som ett korthus. Man kunde förväntat sig att i alla fall GU:s rektor skulle bett om en oberoende vetenskaplig och juridisk granskning för att ha mer än en utsaga att luta sig mot.

Detta har hänt i korthet Vid årsskiftet 2007–2008
Suchitra Holgersson (SH), som då var anställd vid KI, värvas till GU av 
transplantationskirurgen Michael Olausson. Flera doktorander vill följa med till Göteborg, men några avstår. Dessutom pågår en konflikt mellan SH och en av hennes doktorander, EE.


Augusti 2008
SH tillträder sin tjänst som professor vid Göteborgs universitet. KI förlorar därmed viktig kompetens inom transplantationskirurgi.


Hösten 2008
Konflikten eskalerar mellan SH och EE, där SH bland annat meddelar prefekten att EE överdrivit sin insats i ett vetenskapligt sammanhang. Cirka 10 dagar senare inkommer EE i sin tur med en anmälan om att SH ska ha förfalskat data i en tabell. Två andra doktorander, varav den ena är gift med EE, riktar fler anklagelser mot SH.


December 2008
KI genomför en intern utredning där man inte kan säga säkert vad som hänt. Därför ber KI, tillsammans med GU, att VR gör en utredning.


November 2009
VR kommer med ett utlåtande om att SH i flera fall förfarit oredligt.


Maj 2010
VR får ett tips från KI om mystiska filer på SH:s dator. 48 timmar senare slår VR fast att SH försökt vilseleda utredarna.

September 2010
Den 13 september lämnar VR sitt utlåtande om att SH har gjort sig skyldig till grov och mycket grov vetenskaplig oredlighet.

Oktober 2010
VR beslutar att avbryta utbetalningen av forskningsanslag till SH och förbjuder henne att söka stöd för sin forskning fram till 2020.

Januari 2011
SH överklagar beslutet om stoppade forskningsmedel till förvaltningsdomstolen, bland annat med stöd av en inlaga av Kristoffer Hellstrand och Elias Eriksson.

Feb 2011
Advokatfirman MAQS Law Firm, som på uppdrag av rektorer vid både KI och GU 
utreder anklagelserna, kommer fram till att det handlar om oredlighet i forskning och att grund för uppsägning föreligger.


Våren 2011
Vetenskapsrådet JO-anmäls för att inte ha skött diarie-föringen kring utredningen på ett korrekt sätt.
Samtidigt pågår arbetsrättsliga förhandlingar med SH.


Juni 2011
SH inkommer med en skrivelse där hon bedyrar sin oskuld.


15 augusti 2011
Rektor Pam Fredman begär hos Statens ansvarsnämnd att SH ska avskedas från sin tjänst som professor.


8 september 2011
VR drar tillbaka sin utredning om forskningsfusk. Pam Fredman beslutar att återkalla beslutet om begäran om avsked.  

 


Text: Allan Eriksson, Eva Lundgren   Foto: Johan Wingborg

Kommentera artikeln

Du kan inte längre kommentera artikeln.

Nummer 5-11

VR:s helomvändning

Om en av de största fuskutredningarna i Sveriges historia. Vi berättar vad som hände.


Säkrare datorer

En enhetlig och säker datormiljö som förhoppningsvis på sikt blir billigare. Det utlovas i projektet Datorarbetsplats. Men frågan är vad det kommer att kosta.Bloggar du privat eller för GU?

Samma regler gäller inom sociala medier som överallt annars.

Docenten som springer på linjen

När Henrik Bogdan dömer matcher kommer han i ett flow.

Hon går sin egen väg

Patricia Lorenzoni insisterar på att skriva på svenska och vill delta i samhällsdebatten. Något som inte direkt uppmuntras idag.

Möt pedagogiska pristagare

För ett genuint studentengagemang får Anna Westerståhl och ett läkarteam årets pedagogiska priser.

I det här numret

Samtal med forskare: Vårt land tål större åsiktsskillnader
Statsvetaren Andreas Johansson Heinö i ett samtal om multikulturalism och integrationspolitik. 


Cheferna är nöjda men jobbar hårt

Chefsbarometern 2010 visar att cheferna vid GU på det hela taget trivs.

Klart för höstens workshopar inför 2020
Boka in varje onsdag i Vasaparken, då är det spännande workshopar.

Språkteknologi blir centrumbildning

Efter lång tid har språkteknologi fått officiell status

Spikat: Med tryckeri i ladugården
Forskaren Rikard Wingård trycker inbjudningskort, visitkort och andra småsaker.

Rektors ruta

"Vi har inte råd att förlora internationella studenter"

Fria ord

Nedläggning av Förvaltningshögskolan stärker varken forskning eller utbildning

Replik: Helena Lindholm Schulz
 

Sidansvarig: Allan Eriksson|Sidan uppdaterades: 2012-12-21
Dela:

Denna text är utskriven från följande webbsida:
https://medarbetarportalen.gu.se/aktuellt/gu-journalen/arkiv/2011/nummer-5-11/-vr-har-svartat-ner-sveriges-rykte-som-forskarnation-/?skipSSOCheck=true
Utskriftsdatum: 2022-11-29

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?